Posyfy.gr

Η Ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων

Η Ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων

Η Ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων

Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

Image is not available
Ο Ιστότοπος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης
Slider

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ [Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.]


Άρθρο 1ο - ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση µε την επωνυµία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ”, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί επί τη βάσει του παρόντος καταστατικού.


Άρθρο 2 - ΣΚΟΠΟΣ


Σκοπός της “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ” είναι :

1. Η συνένωση όλων των σωματείων των εργαζομένων στην Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομεταναστών ή όπως αλλιώς µετονοµαστεί στο µμέλλον, που υπάγεται στο Υπουργείο Δηµοσίας Τάξεως και η ενιαία εκπροσώπησή της.

2. Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονοµικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συµφερόντων και δικαιωµάτων των Συνοριακών φυλάκων.

3. Η προάσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήµατος.

4. Η ανάπτυξη αλληλεγγύης ανάµεσα στους εργαζόµενους, παράλληλα µε τη συνεχή αναβάθµιση του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος για ένα μαζικό συνδικαλιστικό κίνηµα.

5. Η συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους αγώνες όλων των εργαζομένων.

6. Η συμβολή στη διαφύλαξη και προαγωγή των δημοκρατικών θεσµών της χώρας.

7. Η συμβολή στη βελτίωση της εργατικής, κοινωνικής και συνδικαλιστικής νοµοθεσίας.

8. Η αποφασιστική συμβολή για την ποιοτική και ποσοτική αύξηση των προσφερομένων υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.

9. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση για την καλύτερη και ταχύτερη προώθηση και κατάκτηση των στόχων του εργατικού κινήµατος καθώς και για την ανάπτυξη των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομεταναστών ή όπως αλλιώς µετονοµαστεί στο µμέλλον, την καλύτερη οργάνωσή της, την οριστική τακτοποίηση της υπηρεσιακής κατάστασης και ιδιότητας των Συνοριακών Φυλάκων και την αναβάθµιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών της Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομεταναστών ή όπως αλλιώς μετονομαστεί στο μέλλον, προς τον ελληνικό λαό και την παγκόσμια κοινότητα.


10. Η προστασία των εργαζοµένων από παραβιάσεις νόµων και κανονισµών από διάφορα επίπεδα Διοίκησης.

11. Η πάλη για τη Δημοκρατία, την κοινωνική πρόοδο και την ειρήνη.

12. Η Ομοσπονδία, βασιζόµενη επί των αρχών του συνδικαλιστικού κινήµατος, ασφαλίζει την πλήρη αυτονομία και ελευθερία των σωματείων - ενώσεων µελών της.

Άρθρο - 3ο ΜΕΣΑ

Την πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών, επιδιώκει :

1. Η πραγματοποίηση των σκοπών θα επιδιώκεται µε κάθε πρόσφορο και νόµιµο µέσο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Συντάγµατος.

2. Διαπραγµατεύεται και µεριµνά για την επίλυση των προβληµάτων των µελών της µε κάθε αρµόδιο.

3. Με την συµµετοχή σε συλλογικά όργανα Διοίκησης της Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθροµεταναστών ή όπως αλλιώς µετονοµαστεί στο µέλλον, σε συλλογικά όργανα των Ασφαλιστικών Ταµείων και όπου αλλού επιτύχει εκπροσώπηση.

4. Μεριµνά για την υπογραφή συµφωνιών µε ή χωρίς ρήτρα και την έκδοση αποφάσεων για τη βελτίωση των όρων εργασίας των εργαζοµένων και την επίλυση συλλογικών διαφορών.

5. Με τη συµµετοχή των αντιπροσώπων της σε συνέδρια Παγκοσµίων Οργανώσεων που έχουν παρόµοιο ή ανάλογο µε την Οµοσπονδία επαγγελµατικό χαρακτήρα.

6. Συνεργάζεται µε κάθε βαθµού συνδικαλιστικές, πολιτιστικές, συνεταιριστικές οργανώσεις και τοπική αυτοδιοίκηση.

7. Διοργανώνει συνδικαλιστικά ή άλλα σεµινάρια για την εξειδίκευση και τεκµηρίωση θεµάτων, προβληµάτων που απασχολούν τους εργαζόµενους, την κοινωνία µας και την αναβάθµιση της συνδικαλιστικής κατάρτισης και επιµόρφωσης συνδικαλιστικών στελεχών.

8. Συµµετέχει σε διεθνή συνδικαλιστικά σεµινάρια, σε συνέδρια εργαζοµένων στο εσωτερικό και εξωτερικό.

9. Εκδίδει εφηµερίδα και άλλα ενηµερωτικά έντυπα ή φυλλάδια για την καλύτερη πληροφόρηση των Σωµατείων-Ενώσεων µελών και των εργαζοµένων καθώς και την ανάπτυξη θεµάτων που κρίνονται χρήσιµα και ωφέλιµα για κάθε εργαζόµενο.


10. Προωθεί µε κάθε δυνατότητα την ίδρυση, ενίσχυση και συµµετοχή της σε συνεταιρισµούς που ωφελούν µε τον καλύτερο τρόπο τους Συνοριακούς Φύλακες και το σύνολο των εργαζοµένων της εργατικής τάξης της χώρας.

11. Με την καταγγελία και έγκληση στις δικαστικές αρχές για την προστασία των µελών της.

12. Προωθεί µε κάθε δυνατότητα την µετεργασιακή ψυχαγωγία των υπαλλήλων µε κάθε είδους εκδηλώσεις, σεµινάρια καθώς και τη λειτουργία λεσχών και βιβλιοθηκών.

13. Με την εγγραφή και συµµετοχή σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις.

14. Ίδρυση και σύσταση Ινστιτούτου Αστυνοµικών Μελετών [Ι.Α.Μ.]

15. Κάθε άλλο µέτρο που αποσκοπεί στην πραγµατοποίηση των σκοπών του καταστατικού.


Άρθρο 4ο - ΜΕΛΗ

Μέλη της Οµοσπονδίας [ΠΟ.ΣΥ.ΦΥ.], εγγράφονται Σωµατεία-Ενώσεις της χώρας, ένα (1) ανά Νοµό, που λειτουργούν ή θα ιδρυθούν στο µέλλον από εργαζοµένους υπαλλήλους εργαζοµένων στην Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθροµεταναστών ή όπως αλλιώς µετονοµαστεί στο µέλλον, βάσει των διατάξεων του Ν. 2265/1994 (άρθρο 30α Ν. 1264/1982).

Εάν Σωµατείο, που στο καταστατικό του αναγράφεται η δυνατότητα οποιασδήποτε διάκρισης µεταξύ των µελών του, ανάλογα µε το βαθµό τους στην υπηρεσιακή κατάστασή τους, όπως διαδικασία ποσόστωσης στις εκλογές για την ανάδειξη όλων των οργάνων ή αντιπροσώπων του Σωµατείου-Ένωσης, αυτό το Σωµατείο-Ένωση δεν γίνεται δεκτό ως µέλος της Οµοσπονδίας [Π.Ο.ΣΥ. ΦΥ.].


Άρθρο 5ο - ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

1. Για την εγγραφή Σωµατείου-Ενώσεως ως µέλους της Οµοσπονδίας , απαιτούνται τα εξής :

α. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης “περί εγγραφής του Σωµατείου-Ενώσεως στην Π.Ο.ΣΥΦΥ”

β. Αντίγραφο Μητρώου Μελών και σχετικών αρχαιρεσιών.

γ. Καταστατικό Σωµατείου-Ενώσεως µε δηµοκρατικές διαδικασίες και διατάξεις, σύµφωνα και µε το άρθρο 4 του παρόντος και κυρίως στο καταστατικό του να διαφαίνονται οι επαγγελµατικοί του σκοποί και να έχει εγκριθεί σύµφωνα µε τον Ν. 2265/1994 (άρθρο 30α Ν. 1264/1982).

δ. Έγγραφη αίτηση, στην οποία να αναφέρεται ο ακριβής αριθµός των εγγεγραµµένων και ταµειακά εντάξει µελών του στα µητρώα του, κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής.

2. Επί της αιτήσεως αποφαίνεται η Διοίκηση της Οµοσπονδίας εντός µηνός από της υποβολής της, γνωστοποιεί δε την απόφασή της στο ενδιαφερόµενο Σωµατείο-Ένωση.

3. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης παρόδου της ανωτέρω προθεσµίας χωρίς απάντηση, το αιτούµενο Σωµατείο-Ένωση δύναται να προσφύγει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Οµοσπονδίας, η οποία αποφασίζει να δεχθεί ή να απορρίψει την αίτηση.


Άρθρο 6ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ


Τα Σωµατεία-Ενώσεις που αποτελούν την Οµοσπονδία υποχρεούνται :

1. Να συµµορφώνονται και να τηρούν το παρόν Καταστατικό.

2. Να εκτελούν τις αποφάσεις της Διοίκησης και του Συνεδρίου της Οµοσπονδίας.

3. Να δέχονται τη διαµεσολάβηση της Οµοσπονδίας για κάθε ζήτηµα που ανακύπτει µεταξύ των Σωµατείων-Ενώσεων µελών της, εφ’ όσον ζητηθεί τουλάχιστον από ένα [1] ενδιαφερόµενο Σωµατείο-Ένωση.

4. Να εκτελούν τακτικά και έγκαιρα τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς την Οµοσπονδία, συμμορφούµενα υποχρεωτικά µε το σύστηµα είσπραξης που υποδεικνύει η Διοίκηση της Οµοσπονδίας.

5. Να υποβάλλουν τακτικά κατ’ έτος, αντίγραφο µητρώου µελών και τις τυχόν µεταβολές οργάνων και αντιπροσώπων τους, εκτάκτως δε αµέσως µόλις υπάρξουν µεταβολές στα ανωτέρω.

6 Τα Σωµατεία-Ενώσεις που απαρτίζουν την Οµοσπονδία δικαιούνται εφόσον τηρούν το παρόν καταστατικό και είναι οικονοµικά εντάξει µε τις υποχρεώσεις τους : α. Να παρίστανται µε τους αντιπροσώπους τους στα συγκαλούµενα τακτικά και έκτακτα συνέδρια της Οµοσπονδίας και να ασκούν έλεγχο στη Διοίκηση αυτής. β. Να εκλέγουν δια των αντιπροσώπων τους τη Διοίκηση της Οµοσπονδίας και τα άλλα όργανα αυτής. γ. Να ζητούν την ηθική και υλική ενίσχυση της Οµοσπονδίας για την πραγµατοποίηση των σκοπών τους.

Άρθρο 7ο - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ και ΤΡΟΠΟΣ


1. Κάθε Σωµατείο-Ένωση που θα γίνεται δεκτό στην Οµοσπονδία, καταβάλλει δικαίωµα εγγραφής 146,73 € [50.000 δραχµές].

2. Το ύψος και η κατανοµή της µηνιαίας συνδροµής κάθε Σωµατείου-Ένωσης µέλους καθορίζεται µε απόφαση του Πανελλαδικού Συνεδρίου.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να επιβληθεί ή έκτακτη υποχρεωτική ή εθελοντική προσφορά στα µέλη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών ή εξασφάλιση οικονοµικών προϋποθέσεων για την επίτευξη των σκοπών της Οµοσπονδίας.


Άρθρο 8ο ΠΟΡΟΙ — ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

1. Πόροι της Οµοσπονδίας είναι :

α. Το δικαίωµα εγγραφής των Σωµατείων-Ενώσεων.

β. Τα έσοδα από δωρεές, κληρονοµιές, κ.λπ.

γ. Οι συνδροµές των Σωµατείων-Ενώσεων µελών.

δ. Τα εκ της περιουσίας της Οµοσπονδίας έσοδα-τόκοι-πρόσοδοι κ.λπ.

ε. Έσοδα από τις διαφηµίσεις της εφηµερίδας και του περιοδικού της Οµοσπονδίας.

στ. Έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, λαχειοφόρες αγορές και από κάθε άλλη νόµιµη αιτία.

2. Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις προς την Οµοσπονδία γίνονται πάντοτε επώνυµα, ενώ
δεν γίνονται δεκτές οι ενισχύσεις από πολιτικά κόµµατα ή άλλες πολιτικές ή εργοδοτικές
οργανώσεις, σύµφωνα µε το Ν. 1264/1982.

Απαγορεύεται η παρά της Οµοσπονδίας και των οργάνων της, λήψη προµήθειας κατά τη διενέργεια πράξεων εκµετάλλευσης της περιουσίας της.


Άρθρο 9ο ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ ΠΟΙΝΕΣ


1. Το Σωµατείο µέλος που καθυστερεί τις συνδροµές επί τρίµηνο αδικαιολόγητα, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το µισό της οφειλής. Αν δεν συµµορφωθεί, διαγράφεται και για την επανεγγραφή ή όχι αποφασίζει το Συνέδριο.

2. Διαγράφονται της δυνάµεως της Οµοσπονδίας κατόπιν αποφάσεως αιτιολογηµένης του Διοικητικού Συµβουλίου, τα Σωµατεία-Ενώσεις που δεν πειθαρχούν στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, της Διοικήσεως κ.λπ.

3. Σωµατείο-Ένωση που αποχωρεί ή διαγράφεται, ουδεµία αξίωση έχει από την περιουσία της Οµοσπονδίας και υποχρεούται να καταβάλει όλες τις συνδροµές µέχρι λήξεως του έτους που αποχωρεί.

4. Αίτηµα επανεγγραφής αποχωρήσαντος ή διαγραφέντος µέλους υποβάλλεται και εξετάζεται µόνο στο Πανελλαδικό Συνέδριο, το οποίο δύναται να καθορίζει ως όρο επανεγγραφής την καταβολή των εισφορών που αντιστοιχούν στο διάστηµα απουσίας.


Άρθρο 10ο - ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ


Όργανα της Οµοσπονδίας είναι :4

1. Το Πανελλαδικό Συνέδριο των αντιπροσώπων µελών της Οµοσπονδίας που αποτελεί το ανώτατο αποφασιστικό όργανό της.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο.

3. Η Εκτελεστική Γραµµατεία.

4. Η Ελεγκτική Επιτροπή.


Άρθρο 11ο - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ


1. Το Συνέδριο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των Σωµατείων-Ενώσεων που ανήκουν στη δύναµη της Οµοσπονδίας βάσει των ψηφισάντων οικονοµικώς εντάξει µελών της.

2. Κάθε Σωµατείο-Ένωση εκπροσωπείται στο Πανελλαδικό Συνέδριο µε αντιπροσώπους που εκλέγονται από τα µέλη του. Ο αριθµός των αντιπροσώπων του κάθε Σωµατείου-Ένωσης είναι ανάλογος µε τον αριθµό των µελών που ψήφισαν για την εκλογή του. Η αναλογία αυτή ορίζεται “ένας ανά είκοσι πέντε [25] µέλη”. Όταν υπάρχει αριθµός µελών άνω των είκοσι πέντε [25], το κλάσµα αρτιοποιείται προς τα πάνω εφ’ όσον είναι άνω του 1/2 και προς τα κάτω εφ’ όσον είναι κάτω του 1/2.

3. Για τη συµµετοχή στο Συνέδριο απαιτείται όπως ένα Σωµατείο-Ένωση έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές και άλλες νόµιµες υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Καταστατικό.

Άρθρο 12ο

1. Οι αντιπρόσωποι των Σωµατείων-Ενώσεων µαζί µε ισάριθµους αναπληρωµατικούς,
εκλέγονται από τα µέλη των Σωµατείων-Ενώσεων µε µυστική και δια ψηφοδελτίου
ψηφοφορία.

Μετά από κάθε εκλογή αντιπροσώπων, υποβάλλονται προς την Διοίκηση της Οµοσπονδίας τα πρακτικά εκλογής αυτών µαζί µε τα απαραίτητα άλλα στοιχεία που καθορίζονται µε απόφαση της Διοίκησης της Οµοσπονδίας. Η τελευταία υποχρεούται να δέχεται τους αντιπροσώπους των Σωµατείων-Ενώσεων που έχουν εκλεγεί από αυτά σύµφωνα µε όσα προβλέπει το παρόν καταστατικό και το καταστατικό εκάστου Σωµατείων-Ένωσης και εφόσον δεν έχει λήξει η θητεία τους ή δεν έχουν ανακληθεί νόµιµα από τα Σωµατεία-Ενώσεις που τους ανέδειξαν.

2. Οι αντιπρόσωποι κάθε Σωµατείου-Ένωσης που νόµιµα συµµετέχουν στο Συνέδριο της
Οµοσπονδίας έχουν το δικαίωµα ισότιµης εκλογής σε όλα τα όργανα της Οµοσπονδίας.

Άρθρο 13ο

1. Το Συνέδριο των αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο της Οµοσπονδίας. Συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των Σωµατείων-Ενώσεων µελών της, που είναι ταµειακώς τακτοποιηµένα και αποφασίζει για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε αυτήν. Ειδικότερα, ελέγχει τις οικονοµικές και διοικητικές πράξεις της Διοίκησης, εγκρίνει τον απολογισµό της χρονιάς που έληξε και ψηφίζει τον προϋπολογισµό της επόµενης χρονιάς, εκλέγει τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τους αντιπροσώπους της Οµοσπονδίας στις διεθνείς οργανώσεις που έχουν παρόµοιο ή ανάλογο µε την Οµοσπονδία επαγγελµατικό χαρακτήρα, στη διοίκηση των ασφαλιστικών ταµείων, σε συλλογικά όργανα Διοίκησης της Υπηρεσίας και όπου αλλού επιτευχθεί εκπροσώπηση.

2. Το Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο καλείται µία [1] φορά το χρόνο και µέσα στο πρώτο δίµηνο αυτού, µε έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από απόφασή του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα αυτού. Ο τρόπος σύγκλησης του Πανελλαδικού Συνεδρίου µπορεί να οριστεί και σε κάθε άλλη πόλη εκτός από την έδρα της Οµοσπονδίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου. Στην πρόσκληση ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και ανακοινώνεται στα µέλη τριάντα [30] ηµέρες πριν την ηµεροµηνία που ορίστηκε. Στο Συνέδριο αυτό συζητούνται υποχρεωτικά τα παρακάτω θέµατα :

α. Ο διοικητικός απολογισµός.

β. Ο οικονοµικός απολογισµός του χρόνου που πέρασε έληξε και ο προϋπολογισµός του χρόνου που άρχισε.

γ. Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονοµική διαχείριση του περασµένου χρόνου.

δ. Κάθε άλλο θέµα που θα προταθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο.

ε. Προτάσεις συνέδρων ύστερα από απόφαση του συνεδρίου που θέτει υποχρεωτικά σε ψηφοφορία το Προεδρείο του συνεδρίου. Το έκτακτο Πανελλαδικό Συνέδριο καλείται όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση του, εάν το ζητήσει το 1/4 των οικονοµικά τακτοποιηµένων Σωµατείων—Ενώσεων µελών, µε έγγραφη αίτησή τους στο Διοικητικό Συµβούλιο, στην οποία πρέπει να ορίζονται και τα θέµατα που θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει το Πανελλαδικό Συνέδριο µέσα σε σαράντα [40] ηµέρες από την υποβολή της αίτησης.

3.Τα έξοδα των αντιπροσώπων καλύπτονται από το Ταµείο της Οµοσπονδίας.

Άρθρο 14ο

Πριν από την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, µε µερίµνα της Διοίκησης, γίνεται έλεγχος της νοµιµοποίησης των παρισταµένων αντιπροσώπων των Σωµατείων-Ενώσεων µελών για να διαπιστωθεί αν αυτοί έχουν εκλεγεί νόµιµα και αν το Σωµατείο-Ένωση τον οποίον εκπροσωπούν είναι ταµειακώς τακτοποιηµένος Αποκλείονται δε, εκείνοι που δεν συγκεντρώνουν τις δύο [2] αυτές προϋποθέσεις.

Στη συνέχεια εκλέγεται από τους παριστάµενους συνέδρους πενταµελές [5] Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες του Συνεδρίου. Το Προεδρείο αποτελείται από τους εξής :

1. Τον Πρόεδρο, που έχει την ευθύνη για την τήρηση της ηµερήσιας διάταξης, της σειράς των οµιλητών και της ησυχίας και ευταξίας στην αίθουσα.

2. Τον Αντιπρόεδρο, που βοηθά και εν ανάγκη αντικαθιστά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

3. Τον Γραµµατέα, που τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης.

4. Δύο µέλη ψηφολέκτες.

Ο τρόπος εκλογής γίνεται από την πλειοψηφία των παρόντων µε ανάταση χειρός. Το Προεδρείο δεν έχει δικαίωµα εκλογής στα όργανα της Οµοσπονδίας.

Άρθρο 15ο


1. Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες το 1/3 τουλάχιστον του όλου αριθµού των αντιπροσώπων των οικονοµικά τακτοποιηµένων και εχόντων δικαίωµα ψήφου Σωµατείων-Ενώσεων µελών. Μη υπαρχούσης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται νέα εντός δέκα πέντε [15] ηµερών, κατά την οποία απαιτείται παρουσία 1/4 τουλάχιστον του όλου αριθµού των αντιπροσώπων, που έχουν δικαίωµα ψήφου µελών της Οµοσπονδίας.

Εάν και κατά τη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται εντός δέκα πέντε [15] ηµερών τρίτη συνεδρίαση κατά την οποία αρκεί η παρουσία του 1/6 του συνολικού αριθµού των αντιπροσώπων που έχουν δικαίωµα ψήφου µελών.

2. Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας δικαιούνται να λαµβάνουν το λόγο και να εκφράζουν τη γνώµη τους στα υπό συζήτηση θέµατα. Δεν έχουν δικαίωµα να ψηφίζουν εκτός αν παρίστανται και ως εκπρόσωποι των Σωµατείων-Ενώσεων τους.

3. Κάθε ψηφοφορία στο Συνέδριο που αναφέρεται σε εκλογές συλλογικών οργάνων και αντιπροσώπων σε τριτοβάθµια οργάνωση, θέµατα εµπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά εν γένει ζητήµατα, είναι άκυρη αν δεν διεξάγεται µυστικά. Η µυστική ψηφοφορία διεξάγεται δια ψηφοδελτίου στο οποίο αναγράφεται η λέξη “ΝΑΙ” ή “ΟΧΙ ” επί του θέµατος που είναι προς ψήφιση. Η λαµβανόµενη δια µυστικής ψηφοφορίας απόφαση είναι άκυρη αν παρέστησαν και πρόσωπα που δεν είναι µέλη Σωµατείων-Ενώσεων µελών, εξαιρείται δε το υπαλληλικό προσωπικό της Οµοσπονδίας.

4. Η Διοίκηση οφείλει να επιβλέπει την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.

Για κάθε άλλο θέµα εκτός των ανωτέρω, οι αποφάσεις του Συνεδρίου λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία, η οποία πρέπει να γίνεται είτε δια ανάτασης της χειρός είτε δια ονοµαστικής κλήσης των συνέδρων, ουδέποτε δια βοής.

Οι αποφάσεις των συνέδρων επί πάσης φύσεως εκλογών, λαµβάνονται δια απλής πλειοψηφίας των παρόντων. Για κάθε άλλη περίπτωση µυστικής ψηφοφορίας οι αποφάσεις λαµβάνονται δια της απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων. Αν κατά τη συνεδρίαση παρίστανται µόνο το 1/7 του συνολικού αριθµού των αντιπροσώπων-µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου, οι αποφάσεις είναι έγκυρες εφ’ όσον λαµβάνονται δια της απολύτου πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων.

Προκειµένου περί διάλυσης της Οµοσπονδίας ή τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, καλείται για το σκοπό αυτό, Συνέδριο και βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον είναι παρόντες το 1/2 του συνολικού αριθµού των αντιπροσώπων µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου, η σχετική απόφαση λαµβάνεται δια της πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 16ο

1. Εκλογές για το Διοικητικό Συµβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, τους αντιπροσώπους της Οµοσπονδίας στις διεθνείς οργανώσεις που έχουν παρόµοιο ή ανάλογο χαρακτήρα, τα ασφαλιστικά Ταµεία, τα συλλογικά όργανα της Υπηρεσίας, γίνονται κάθε δεύτερο χρόνο στην ετήσια συνεδρίαση του Πανελλαδικού Συνεδρίου. Για το σκοπό αυτό εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή από πέντε [5] µέλη, µε µυστική ψηφοφορία και δια ενιαίου ψηφοδελτίου µε το ίδιο εκλογικό σύστηµα που αναφέρεται και για τα άλλα όργανα της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 2265/1994 (30α 1264/1982), αφού δηλώσουν υποψηφιότητα στο Προεδρείο όσοι ενδιαφέρονται. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο δικαστικός αντιπρόσωπος σύµφωνα µε το Νόµο, εφ’ όσον παρευρίσκεται, αλλιώς ένας από την Εφορευτική Επιτροπή.

2. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται ένας Πρωτοδίκης, ύστερα από αίτηση στον Προϊστάµενο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ή στον Προϊστάµενο του Πρωτοδικείου του Νοµού που πραγµατοποιείται το Συνέδριο.

3. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης και για τη διεξαγωγή των εκλογών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 2265/1994 (30α Ν. 1264/1982) και του καταστατικού τούτου και αποφασίζει προσωρινά για κάθε αµφισβήτηση ή ένσταση που προβάλλεται.

Άρθρο 17ο

1. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας ο Δικαστικός αντιπρόσωπος ελέγχει τις βεβαιώσεις για την εκλογή κάθε αντιπροσώπου και επικυρώνει το αντίγραφο µητρώου, τη γνησιότητα του οποίου επιβεβαιώνει και η Εφορευτική Επιτροπή.

2. Το αντίγραφο µητρώου πρέπει να περιλαµβάνει τον τίτλο κάθε Σωµατείου-Ένωσης, τα ονοµατεπώνυµα των αντιπροσώπων του, τον αριθµό αυτών που ψήφισαν στις εκλογές του Σωµατείου-Ένωσης και τη µονογραφή του Δικαστικού αντιπροσώπου για κάθε αντιπρόσωπο που ψήφισε στο περιθώριο του ονόµατός του, τον αριθµό των µελών του που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους.

3. Στους αντιπροσώπους που εκλέγονται για τριτοβάθµια οργάνωση, ο δικαστικός δίνει βεβαίωση µε βάση τα στοιχεία που προβλέπει η νοµοθεσία.

4. Η διοίκηση της Οµοσπονδίας έχει υποχρέωση να δίνει στον δικαστικό όλα τα στοιχεία και να τον βοηθά στην εκτέλεση των εργασιών αυτών.

5. Όσοι θέλουν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην οποία να ορίζουν και το όργανο για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα µέσα στην προθεσµία που ορίζει η Εφορευτική Επιτροπή στην πρώτη απόφασή της.

6. Στα όργανα της Οµοσπονδίας έχουν δικαίωµα να εκλεγούν όλοι οι σύνεδροι.

7. Με βάση τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, καταρτίζεται το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο οι υποψήφιοι γράφονται µε αλφαβητική σειρά του επωνύµου τους και χωριστά για κάθε όργανο.

8. Σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής των ψήφων µέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, µπορεί να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι των οργάνων και αντιπροσώπων.

9. Η εκλογή των οργάνων και των αντιπροσώπων της Οµοσπονδίας γίνεται σύµφωνα µε το σύστηµα της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 2265/1994 (30α Ν. 1264/1982).

10. Η προτίµηση του ψηφοφόρου σε κάποιο υποψήφιο γίνεται µε σταυρό που µπαίνει στο πλάι µπροστά ή πίσω από το όνοµά του. Η σειρά επιτυχίας ανάµεσα στους υποψήφιους καθορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των σταυρών προτίµησης που πήρε ο καθένας. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση και εκείνος που θα κληρωθεί προηγείται στη σειρά.

11. Η ψηφοφορία γίνεται µε την επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου δηµοσίου εγγράφου και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου ή του βιβλιαρίου υγείας. Στο βιβλιάριο σηµειώνεται από το δικαστικό αντιπρόσωπο η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος του µέλους, η διάρκεια θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε καθώς και η διάρκεια των οργάνων που θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποί του. Το γνήσιο των εγγράφων αυτών βεβαιώνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος µε την υπογραφή και τη σφραγίδα της Οµοσπονδίας.

12. Τα πρακτικά διαλογής του ψηφοδελτίου και ανακήρυξης των επιτυχόντων καθώς και το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας παραδίδονται την επόµενη ηµέρα στον αρµόδιο γραµµατέα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και φυλάσσονται στο φάκελο της Οµοσπονδίας.


Άρθρο 18ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


1. Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει δέκα πέντε [15] µέλη που εκλέγονται από το Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο κάθε δεύτερο χρόνο.

2. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είναι διετής [2]. Η ιδιότητα του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας δεν καταργείται κατά τη διάρκεια της διετίας εκ του γεγονότος και µόνον της απώλειας της ιδιότητας του αντιπροσώπου Σωµατείου-Ένωσης µέλους.

3.Η επόµενη διοίκηση αναλαµβάνει από την εκλογή της, ύστερα από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου σε Σώµα.

Άρθρο 19ο


1. Το Διοικητικό Συµβούλιο αναλαµβάνει τα καθήκοντά του µόλις συγκροτηθεί σε Σώµα. Στην πρώτη συνεδρίασή του που καλείται σε επτά [7] ηµέρες, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 4/5 των µελών του και καλείται από τον σύµβουλο που πλειοψήφισε. Σε περίπτωση ισοψηφίας καλείται από αυτόν που θα βγει από την κλήρωση. Εάν δεν καλέσει ο πλειοψηφίσας διοικητικός σύµβουλος τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, τότε ο επόµενος κατά σειρά, καλεί αυτά και κάθε επόµενος εν συνεχεία. Αν δεν σηµειωθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, τότε στη δεύτερη συνεδρίαση ή στις επόµενες συνεδριάσεις υπάρχει απαρτία µε τα εννέα [9] µέλη. Στη συνέχεια εκλέγονται ανάµεσα στα µέλη ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραµµατέας µε πλειοψηφία των παρόντων και µε µυστική ψηφοφορία.

2. Αµέσως µετά εκλέγεται από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου η Εκτελεστική Γραµµατεία.

3. Η εκλογή της Εκτελεστικής Γραµµατείας γίνεται µε µυστική ψηφοφορία και µε το σύστηµα της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 2265/1994 (30α Ν. 1264/1982).

4. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα εννέα [9] τουλάχιστον από τα µέλη του µαζί µε τον Πρόεδρο ή τον νόµιµο συµπληρωτή του. Οι αποφάσεις δε, παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και καταχωρούνται στα βιβλία πρακτικών.

5. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία [1] φορά το µήνα και έκτακτα όταν είναι ανάγκη, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση που την υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας του Διοικητικού Συµβουλίου, στην οποία αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συµβουλίου γίνεται µέσα σε σαράντα οκτώ [48] ώρες από τότε που θα ζητηθεί από την Εκτελεστική Γραμματεία ή από πέντε [5] µέλη του µε αίτηση στην οποία θα αναφέρονται και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε γραπτή εισήγηση που υποβάλλεται µαζί µε την αίτηση.

Άρθρο 20ο


1. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις αυτού. Το αδικαιολογήτως απουσιάζων σε τρεις [3] κατά σειρά συνεδριάσεις µέλος, αντικαθίσταται µερίµνη Προέδρου και µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου από τον πρώτο κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωµατικό. Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου µέλους, καλείται προς αναπλήρωση µερίµνη Προέδρου, ο επόµενος κατά σειρά αναπληρωµατικός.

2. Αν λείπουν τα αιτούµενα πρόσωπα για τη Διοίκηση, τα υπόλοιπα µέλη της, εφ’ όσον αρκούν για τη συγκρότηση απαρτίας, οφείλουν να συγκαλέσουν το Πανελλαδικό Συνέδριο, προς διεξαγωγή αρχαιρεσιών. Αν λείπουν όλα τα µέλη ή όσα απαιτούνται για τη συγκρότηση απαρτιών κάθε µέλος της Οµοσπονδίας δικαιούται να ζητήσει από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης το διορισµό προσωρινής Διοίκησης, η οποία υποχρεούται να διεξάγει αρχαιρεσίες για την εκλογή αιρετής Διοίκησης, εντός της προθεσµίας που ορίζει το δικαστήριο. Μέχρι του διορισµού ή της εκλογής του νέου Διοικητικού Συµβουλίου και ανάληψης των καθηκόντων του, το παλαιότερο εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Οµοσπονδίας.

3. Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν µπορούν να παρέχουν εξαρτηµένη εργασία επ’ αµοιβή ή να συνάπτουν µετά της Οµοσπονδίας, συµβάσεις συνεπαγόµενες τη λήψη αµοιβής για προσφορά πάσης φύσης άλλων υπηρεσιών ή αποβλέπουσες στην επίτευξη κέρδους δια ανάληψης έργου, προµηθειών ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς αυτήν.

4. Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίσει αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας, ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης µεταξύ της Οµοσπονδίας αφ’ ενός και του µέλους αφ’ ετέρου ή της συζύγου ή συγγενούς αυτού εξ αίµατος µέχρι και τετάρτου βαθµού.

Άρθρο 21ο

Το Διοικητικό Συµβούλιο εφαρµόζει το καταστατικό και αναθέτει στην Εκτελεστική Γραµµατεία την εκτέλεση των αποφάσεων. Παρέχει την εµπιστοσύνη του ή αρνείται αυτήν στην Εκτελεστική Γραµµατεία ή και αντικαθιστά αυτήν µόνο επί παρουσία των δέκα πέντε [15] µελών του.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου συγκαλεί τούτο σε συνεδριάσεις, διευθύνει αυτές και θέτει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης πάντοτε κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Γραµµατείας. Ο Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων στα οποία περιέχονται περιληπτικά οι διατυπωµένες απόψεις των µελών, υπογεγραµµένες από όλους αυτούς.

Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ή σύλλογος µέλος της Οµοσπονδίας που έθεσε εγγράφως υπ’ όψιν του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Γραµµατείας, οποιοδήποτε θέµα µε ανάλογη λεπτοµερή εισήγηση, συζητείται και προτάσσεται των θεµάτων στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου εφ’ όσον υποβλήθηκε οκτώ [8] ηµέρες πριν από τη σύγκληση του Διοικητικού Συµβουλίου. Τα διακεκριµένα θέµατα µετά από απόφαση της Εκτελεστικής Γραµµατείας, συζητούνται στο Διοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας, αναπτύσσονται σε έγγραφη εισήγηση και δίνονται στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. Ο ανάλογος χρόνος καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Για να τεθεί ένα θέµα εντός της ηµερήσιας διάταξης είναι υποχρεωτικά αναγκαίο να δίνεται έγγραφη εισήγηση σε όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, το οποίο αποφασίζει εάν θα συζητηθεί στην ίδια ή στην επόµενη συνεδρίαση.

Άρθρο 22 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


1. Η Εκτελεστική Γραµµατεία αποτελείται από επτά [7] µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου που εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από το Διοικητικό Συµβούλιο µε το σύστηµα της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 2265/1994 (30α Ν. 1264/1982), όπως των άλλων οργάνων και αντιπροσώπων της Οµοσπονδίας.

2. Τα µέλη της Εκτελεστικής Γραµµατείας εκλέγουν µε µυστική ψηφοφορία ανάµεσά τους :

I. τον Πρόεδρο

II. τον Γενικό Γραµµατέα

III. τον Ταµία

IV. τον Οργανωτικό Γραµµατέα

V. τον Γραµµατέα Τύπου, Δηµοσίων & Διεθνών Σχέσεων

VI τον Αντιπρόεδρο

VII τον Αναπληρωτή Ταµία

3. Η Εκτελεστική Γραµµατεία :

. Έχει την επιµέλεια της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου,

. Κατευθύνει και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Οµοσπονδίας,

. Διορίζει το αναγκαίο προσωπικό και το νοµικό σύµβουλο,

. Καθορίζει την αντιµισθία τους και τους απολύει οποτεδήποτε πριν από τη συµπλήρωση έτους. Μετά όµως την παρέλευση του έτους υπογράφουν σύµβαση αορίστου χρόνου.Επιλύει τις διαφορές ανάµεσα στα Σωµατεία-Ενώσεις µέλη και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, . Συντάσσει τον απολογισµό και τον ισολογισµό του χρόνου που έληξε και τον προϋπολογισµό του επόµενου χρόνου, για τους οποίους ζητάει την έγκριση από το Διοικητικό Συµβούλιο και στη συνέχεια από το Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο.

4. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας της Εκτελεστικής Γραµµατείας εκπροσωπούν την Οµοσπονδία στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη αρχή, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο κ.λπ. και υπογράφουν όλα τα έγγραφα.

5. Η Εκτελεστική Γραµµατεία υποχρεούται να τηρεί τα κάτωθι βιβλία :

α. Μητρώο Μελών Συλλόγου, όπου γράφονται κατά αύξοντα αριθµό : Η επωνυµία κάθε συλλόγου, Η έδρα του, Η ηµεροµηνία εγγραφής του (και διαγραφής του) και o αριθµός των εγγεγραµµένων µελών του.

β. Βιβλίο Εισπράξεων & Πληρωµών στο οποίο καταχωρούνται τακτικά οι εισπράξεις και οι πληρωµές της Οµοσπονδίας.

γ. Βιβλίο Περιουσίας στο οποίο να αναφέρονται λεπτοµερώς όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία της Οµοσπονδίας.

Άρθρο 23ο

Η Εκτελεστική Γραµµατεία ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων των πέντε [5] τουλάχιστον µελών της. Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία και καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών δύο [2] φορές το µήνα, έκτακτα δε, όσες φορές υπάρχει ανάγκη.

Άρθρο 24ο

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραµµατείας συγκαλεί αυτή σε συνεδρίαση, θέτει θέµατα ηµερήσιας διάταξης και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Αυτόν απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Ο Γενικός Γραµµατέας επιµελείται για την τήρηση του αρχείου πρακτικών των συνεδριάσεων καθώς και για την διεξαγωγή πάσης γραφικής λειτουργίας και τάξης εγγράφων της Οµοσπονδίας και φυλάσσει τη σφραγίδα. Αυτόν απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο Οργανωτικός Γραµµατέας.

Άρθρο 25ο

Ο Ταµίας τηρεί Βιβλίο Εσόδων και Δαπανών, ενεργεί τις εισπράξεις βάση διπλοτύπων γραµµατίων είσπραξης και τις πληρωµές βάση διπλοτύπων ενταλµάτων πληρωµών, υπογεγραµµένων από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα της Εκτελεστικής Γραµµατείας. Τηρεί επίσης το Βιβλίο της Περιουσίας της Οµοσπονδίας και επιµελείται των πάσης φύσεως οικονοµικών και διαχειριστικών υποθέσεών της. Συντάσσει τέλος σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο, τον οικονοµικό και διαχειριστικό απολογισµό της Οµοσπονδίας, οι οποίοι εισάγονται προς έγκριση από το Διοικητικό Συµβούλιο. Αυτόν απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει άλλο µέλος της Εκτελεστικής Γραµµατείας.

Άρθρο 26ο

Ο Γραµµατέας Τύπου, Δηµοσίων και Διεθνών σχέσεων είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση κάθε εκδήλωσης της Οµοσπονδίας, την έκδοση και κυκλοφορία της εφηµερίδας και των ανακοινώσεων, την παρακολούθηση των διεθνών υποχρεώσεων της Οµοσπονδίας και την κλήση συνάντησης εκπροσώπων του Τύπου και άλλων Μέσων Ενηµέρωσης µε την Εκτελεστική Γραµµατεία.

Άρθρο 27ο

1. Ο Γραµµατέας Οργανωτικού είναι υπεύθυνος για την µελέτη και την εφαρµογή κάθε οργανωτικού θέµατος της Οµοσπονδίας και την τήρηση πλήρων στοιχείων για κάθε Σωµατείο-Ένωση µέλος της. Παρέχει κάθε πληροφορία που του ζητεί κάθε Σωµατείο-Ένωση µέλος σε ότι αφορά οργανωτικά και συνδικαλιστικά θέµατα. Αναπληρώνει τον Γενικό Γραµµατέα της Εκτελεστικής Γραµµατείας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αυτού.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται και συνδράµει στο έργο του.

Άρθρο 28ο

Οι ιδιότητες Προέδρου, Γενικού Γραµµατέα και Ταµία δεν επιτρέπεται να συµπίπτουν µε το αυτό πρόσωπο καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 29o

1. Η Εκτελεστική Γραµµατεία µε απόφασή της, συγκροτεί οµάδες δουλειάς της Εκτελεστικής Γραµµατείας, που αποτελούνται από εργαζοµένους στις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθροµεταναστών ή όπως αλλιώς µετονοµαστεί στο µέλλον και είναι µέλη συλλόγων, κατά προτίµηση εκλεγµένα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή αντιπρόσωποι στο Συνέδριο.

2. Αρµοδιότητα των οµάδων αυτών είναι η εξέταση, εξειδίκευση, διεκπεραίωση και τεκµηρίωση θεµάτων που αναθέτει σε αυτές η Εκτελεστική Γραµµατεία µε απόφασή της. Των συνεδριάσεων κάθε οµάδας, προεδρεύει µέλος της Εκτελεστικής Γραµµατείας που καθορίζεται ύστερα από απόφασή της. Οι προτάσεις κάθε οµάδας αποτελούν εισήγηση στην Εκτελεστική Γραµµατεία.

3. Οι οµάδες δουλειάς και η σύνθεσή τους δηµοσιεύονται στην εφηµερίδα της Οµοσπονδίας.

Άρθρο 30ο

Κανένα µέλος της Εκτελεστικής Γραµµατείας δεν ασκεί διοίκηση ή αναλαµβάνει υποστήριξη θέµατος χωρίς απόφασή της. Κάθε επιχειρούµενη δικαιοπραξία είναι άκυρη. Σε έκτακτη περίπτωση απρόβλεπτης ή επείγουσας ανάγκης ενεργεί χωρίς να δεσµεύει την Εκτελεστική Γραµµατεία, την οποία υποχρεούται να ενηµερώνει λεπτοµερώς για να ληφθεί σχετικά απόφαση.

Η Οµοσπονδία τηρεί τα ακόλουθα βιβλία που αριθµούνται και θεωρούνται από τον Γραµµατέα του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης πριν αρχίσουν να χρησιµοποιούνται :


α. Μητρώο Μελών, όπου γράφονται αριθµηµένα :

. Η επωνυµία του κάθε Σωµατείου-Ενώσεως,

. Η έδρα,

. Οι αριθµοί και χρονολογίες των δικαστικών αποφάσεων έγκρισης ή τροποποίησης των καταστατικών τους, . Ο αριθµός των εγγεγραµµένων µελών τους και αυτών που πήραν µέρος στις τελευταίες εκλογές.

β. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Πανελλαδικού Συνεδρίου.

γ. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου.

δ. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραµµατείας.

ε. Πρακτικό Ταµείου όπου καταχωρούνται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Οµοσπονδίας.

Τα γραµµάτια εισπράξεων αριθµούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή πριν από τη χρησιµοποίησή τους.

Άρθρο 31ο

1. Η διαχείριση των οικονοµικών της Οµοσπονδίας γίνεται από ολόκληρη την Εκτελεστική Γραµµατεία που ενηµερώνει το Διοικητικό Συµβούλιο και λογοδοτεί στο Πανελλαδικό Συνέδριο.

2. Κάθε δαπάνη είναι έγκυρη εφ’ όσον περιλαµβάνεται στα ποσά του προϋπολογισµού που εγκρίθηκε. Εξαιρετικά, για δαπάνη που δεν προβλέπεται στον προϋπολογισµό, εφ’ όσον είναι αναγκαίο, µπορεί να αποφασίσει το Διοικητικό Συµβούλιο.

3. Για δαπάνη µέχρι 586,94 € [200.000 δραχµές] και εφ’ όσον είναι έκτακτη και αναγκαία, µπορούν να αποφασίσουν ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας και ο Ταµίας, αλλά έχουν την υποχρέωση να την φέρουν για έγκριση εντός τριών [3] µηνών σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραµµατείας µετά την πραγµατοποίησή της.

4. Για δαπάνη µέχρι 4.402,05 € [1.500.000 δραχµές] πρέπει να αποφασίσει το Διοικητικό Συµβούλιο.

5. Για δαπάνη πάνω από 4.402,05 € [1.500.000 δραχµές] ή για αγορά ακινήτου πρέπει να αποφασίσει το Πανελλαδικό Συνέδριο.

6. Για να προµηθευτεί η Οµοσπονδία διάφορα πράγµατα που είναι αναγκαία, µπορεί να συσταθεί Ειδική Επιτροπή µε απόφαση της Εκτελεστικής Γραµµατείας που θα συγκεντρώσει προσφορές και θα εισηγηθεί ποια είναι εκείνη που συµφέρει περισσότερο.

7. Για τις τρέχουσες ανάγκες, ο Ταµίας κρατάει στα χέρια του µέχρι 586,94 € [200.000 δραχµές] και όλα τα άλλα χρήµατα της Οµοσπονδίας τα καταθέτει στο Ταµιευτήριο ή σε Τράπεζα. Οι αναλήψεις γίνονται µε απόφαση της Εκτελεστικής Γραµµατείας. Τα παραπάνω ποσά µπορούν να αυξοµειωθούν µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου εφ’ όσον δεν υπερβαίνουν τα 4.402,05 € [1.500.000 δραχµές] και για µεγαλύτερα µε απόφαση του Πανελλαδικού Συνεδρίου.

Άρθρο 32ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Τα µέλη της Εκτελεστικής Γραµµατείας, του Διοικητικού Συµβουλίου, των παρ’ αυτών συνιστώµενων επιτροπών, τα µέλη των Διοικητικών Συµβουλίων των Συλλόγων της δύναµης της Οµοσπονδίας καθώς και τα µέλη των συλλόγων, διωκόµενα τυχόν για συνδικαλιστική δραστηριότητα, προστατεύονται ηθικά και υλικά από την Οµοσπονδία µέχρι την πλήρη αποκατάστασή τους.

Άρθρο 33o


Κάθε µέλος της διοίκησης θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από αναπληρωµατικό, εάν :

α. Υποβάλλει παραίτηση.

β. Απουσιάσει αδικαιολόγητα σε τρεις [3] συνεχείς συνεδριάσεις (εκτός αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή ασθένειας).

γ. Πάψει να είναι υπάλληλος των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθροµεταναστών ή όπως αλλιώς µετονοµαστεί στο µέλλον µε τη βούλησή του.

δ. Απωλέσει την ιδιότητα του µέλους του Σωµατείου-Ένωσης.

Για τις εκπτώσεις αυτές αποφασίζει το Δ.Σ. µε µυστική ψηφοφορία και µε απόλυτη πλειοψηφία.


Άρθρο 34ο - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


1. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει πέντε [5] µέλη που εκλέγονται από το Πανελλαδικό Συνέδριο ταυτόχρονα µε το Διοικητικό Συµβούλιο µε το οποίο έχει την ίδια θητεία.

2. Αρµοδιότητα της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης από την Εκτελεστική Γραµµατεία, για την οποία συντάσσει σχετική έκθεση που υποβάλλει κάθε χρόνο στο τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο. Για το σκοπό αυτό έχει το δικαίωµα να λαµβάνει γνώση όλων των βιβλίων και των δικαιολογητικών των εξόδων. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία [3] από τα µέλη της.

3. Εκτός από τα τακτικά µέλη, εκλέγονται και πέντε [5] αναπληρωµατικά από τους επόµενους κατά σειρά επιτυχίας υποψηφίους που καλούνται να καταλάβουν τη θέση που κενώθηκε σε περίπτωση παραίτησης ενός τακτικού µέλους.

4. Σε περίπτωση που η Ελεγκτική Επιτροπή διαπιστώνει ανωµαλίες στην οικονοµική διαχείριση, έχει το δικαίωµα να αναφερθεί στο Διοικητικό Συµβούλιο και να ζητήσει λήψη µέτρων και τον καταλογισµό ευθυνών από τα µέλη της Εκτελεστικής Γραµµατείας.

5. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραµµατέα και καθορίζει µε την ίδια απόφαση τις αρµοδιότητες του καθενός. Τηρεί βιβλία συνεδριάσεων και έκθεσης ελέγχου πεπραγµένων. Υποβάλλει τουλάχιστον µία [1] έκθεση ελέγχου στο Διοικητικό Συµβούλιο ανά εξάµηνο.

Άρθρο 35ο

Όλα τα έγγραφα που απευθύνονται σε τρίτους, πρέπει να περιέχουν :

1. Την επωνυµία της Οµοσπονδίας.

2. Την έδρα και τη διεύθυνση των γραφείων της.

3. Τον αριθµό εγγραφής στο βιβλίο επαγγελµατικών Σωµατείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 36ο

Η Οµοσπονδία έχει στρογγυλή σφραγίδα στην περιφέρεια της οποίας είναι η επωνυµία της “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ” και στο κέντρο φέρει το έτος ίδρυσης.

Άρθρο 37ο

Η Οµοσπονδία εκδίδει εφηµερίδα για την κάλυψη της πληροφόρησης των εργαζοµένων στην ΕΛ.ΑΣ για τα θέµατα και τους σκοπούς που ορίζει το παρόν καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Οµοσπονδίας. Ο τίτλος της εφηµερίδας καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, ενώ η συντακτική επιτροπή ορίζεται µε απόφαση της Εκτελεστικής Γραµµατείας. Καθήκοντα διαχειριστού αυτής από έσοδα και έξοδα ασκεί ο Ταµίας της Οµοσπονδίας.

Άρθρο 38ο

Η “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ” τιµά την 1η Μαΐου ως διεθνή ηµέρα πάλης και αλληλεγγύης των εργαζοµένων µε συµµετοχή και συγκέντρωση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθροµεταναστών ή όπως αλλιώς µετονοµαστεί στο µέλλον και των Διοικητικών Συµβουλίων των Σωµατείων-Ενώσεων µελών της στην έδρα της Οµοσπονδίας.

Άρθρο 39ο

Παν µη προβλεπόµενο από το παρόν καταστατικό, ρυθµίζεται µε απόφαση του Συνεδρίου, βάσει των διατάξεων περί Σωµατείων.

Άρθρο 40ο

1. Η Οµοσπονδία διαλύεται -εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόµος- και µε απόφαση του Πανελλαδικού Συνεδρίου επί τούτου συγκαλούµενου και απαρτιζόµενου από το 1/2 του συνολικού αριθµού των αντιπροσώπων µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου και λαµβανοµένης δια µυστικής ψηφοφορίας και πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων.

2. Αντίγραφο της απόφασης αυτής κατατίθεται στη Γραµµατεία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για να εγγραφεί στο αρµόδιο βιβλίο του.

3. Μετά την καθ’ οιανδήποτε τρόπο διάλυσή της, η Οµοσπονδία τελεί υπό εκκαθάριση. Για το σκοπό αυτό διορίζεται τριµελής επιτροπή εκκαθαριστών µε απόφαση του Πανελλαδικού Συνεδρίου στην οποία πρέπει να συµµετέχουν ο Πρόεδρος και ο Ταµίας εφ’ όσον υπάρχουν αυτοί κατά το χρόνο της διάλυσης. Για την τύχη της περιουσίας της Οµοσπονδίας αποφασίζει το Πανελλαδικό Συνέδριο αφού εξοφληθούν τυχόν υπάρχοντα χρέη της.

Άρθρο 41ο

Κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Γραµµατείας, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο και αποφασίζεται από το Πανελλαδικό Συνέδριο, µπορεί να θεσπιστεί κανονισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας όπου θα ρυθµίζονται θέµατα αναφερόµενα στην οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών της Οµοσπονδίας και των διαφόρων οργάνων της. Αντίγραφο του κανονισµού κατατίθεται στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για να τεθεί στο φάκελο της Οµοσπονδίας που τηρεί.

Άρθρο 42ο

Σε περίπτωση που µε οποιονδήποτε τρόπο επιβληθεί απαγόρευση λειτουργίας της Οµοσπονδίας και των οργάνων της, το Διοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται αµέσως ή το ταχύτερο δυνατό, προκειµένου να αποφασίσει για τις ενέργειες, για προάσπιση της καταστατικής λειτουργίας της και των Δηµοκρατικών Θεσµών της χώρας.

Άρθρο 43ο - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης του δικαστηρίου για την ίδρυση της "Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων" και έγκριση του καταστατικού οφείλει η προσωρινή διοικούσα επιτροπή της Οµοσπονδίας να συγκαλέσει Πανελλαδικό Συνέδριο µε θέµα τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη όλων των οργάνων της Οµοσπονδίας όχι νωρίτερα από τέσσερις [4] µήνες και όχι αργότερα από έξι [6] µήνες από την έγκρισή του, σύµφωνα µε το Ν. 2265/1994 (30α Ν. 1264/1982). Η δε θητεία των οργάνων που θα αναδειχθούν από αυτό το Πανελλαδικό Συνέδριο θα διαρκέσει και πέραν της διετίας αλλά όχι πέραν του τρίτου τακτικού Πανελλαδικού Συνεδρίου της Οµοσπονδίας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του παρόντος.


Άρθρο 44ο - ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παρόν καταστατικό που περιέχει σαράντα τέσσερα [44] άρθρα, εγκρίθηκε από το καταστατικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Οµοσπονδίας και θα ισχύει από την απόφαση του δικαστηρίου για την έγκρισή του.

Για ότι δεν αναφέρεται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2265/1994 (30α Ν. 1264/1982)

Θεσσαλονίκη 1η Σεπτεµβρίου 2001

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΕΝΩΣΕΙΣ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το posyfy.gr χρησιμοποιεί cookies
Περισσότερα... Καταλαβαίνω