Posyfy.gr

Η Ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων

Η Ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων

Η Ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων

Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

Image is not available
Ο Ιστότοπος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης
Slider
Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016 12:25

Τα 50 "αγκάθια" για την παραμονή στο "Σενγκεν"

Tα 50 σημεία σύστασης της επιτροπής για τα οποία πρέπει η Ελλάδα να καταρτίσει σχέδιο δράσης έως τα μέσα Μαρτίου και να υλοποιήσει εντός τριμήνου ώστε να πάψει να διακυβεύεται η λειτουργία του χώρου Σένγκεν για την Ελλάδα δημοσιεύει σήμερα το posyfy.gr .

Μεταξύ των 50 σημείων, είναι η εξειδίκευση των συνοριοφυλάκων, η ενίσχυση των συνόρων με συνοριοφύλακες, η εντατικοποιηση των ελέγχων, οι περιπολίες σε όλο το εύρος των συνόρων, αλλά και η εκπαίδευση συνοριακών φυλάκων σε ξένες γλώσσες. Διαβάστε τα αναλυτικά παρακάτω:


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

με ημερομηνία: 12 Φεβρουαρίου 2016

Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Θέμα: Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου με σύσταση για την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση του 2015 της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων από την Ελλάδα

Διαβιβάζεται συνημμένως για τις αντιπροσωπίες η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου με σύσταση για την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση του 2015 της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων από την Ελλάδα, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο κατά την 3445η σύνοδό του της 12ης Φεβρουαρίου 2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2013, η παρούσα σύσταση θα διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια.

Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου με

ΣΥΣΤΑΣΗ

για την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση του 2015 της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων από την Ελλάδα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και την κατάργηση της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με τη σύσταση της μόνιμης επιτροπής για την αξιολόγηση και την εφαρμογή της σύμβασης Σένγκεν 1 , και ιδίως το άρθρο 15, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1α) Η ΕΕ βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή μεταναστευτική και προσφυγική κρίση μετά την κατακόρυφη αύξηση των μικτών μεταναστευτικών ροών το 2015. Λόγω της κατάστασης αυτής, αρκετά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τόσο τη διασφάλιση της διενέργειας αποτελεσματικών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα σύμφωνα με το κεκτημένο του Σένγκεν όσο και την υποδοχή και την καταγραφή των αφικνούμενων μεταναστών. Η Ελλάδα, κυρίως λόγω της γεωγραφικής της θέσης, πλήττεται ιδιαίτερα από αυτές τις εξελίξεις εξαιτίας της μεταβολής των μεταναστευτικών ροών και της αύξησης του αριθμού των μεταναστών που φτάνουν στην Ελλάδα. Η μαζική αυτή εισροή είναι τέτοιας φύσεως που θα έθετε υπό σοβαρή πίεση τον μηχανισμό ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα οποιουδήποτε κράτους μέλους.  

Το 78,5% όλων των παράνομων διελεύσεων των εξωτερικών συνόρων της Ελλάδας που σημειώθηκαν στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2015, έλαβε χώρα στο τελευταίο τρίμηνο αυτής της περιόδου. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι σε περισσότερα από 2 500 περιστατικά. Η κατάσταση αυτή εγείρει σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά τη διαχείριση της μεταναστευτικής και ανθρωπιστικής κρίσης (πολλά από τα άτομα που φθάνουν χρήζουν διεθνούς προστασίας χωρίς αίτηση ασύλου).

Η Ελλάδα έχει λάβει σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης, αλλά η πρωτοφανής αυτή κρίση απαιτεί περαιτέρω προσπάθειες.

Η όλη λειτουργία του χώρου Σένγκεν βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο και πρέπει να αναληφθεί κατεπειγόντως δράση. Οι δυσκολίες οι οποίες έχουν ανακύψει όσον αφορά την προστασία των εξωτερικών συνόρων από την Ελλάδα είναι θέμα που αφορά ολόκληρη την ΕΕ και πρέπει να επιλυθούν προς το συμφέρον ολόκληρης της ΕΕ. Έχει ύψιστη σημασία η Ελλάδα να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που επισημαίνει η Επιτροπή στην έκθεσή της ως επείγοντα θέματα προτεραιότητας. Είναι αναγκαίο όλα τα κράτη μέλη να επιδείξουν αλληλεγγύη και να αναλάβουν συλλογικά την ευθύνη για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του χώρου Σένγκεν. Πέρα από την αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων, ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο αυτό έχει η πρακτική εφαρμογή τόσο του συστήματος των κομβικών σημείων υποδοχής (hotspot) με τη βοήθεια των αρμόδιων οργανισμών όσο και του μηχανισμού μετεγκατάστασης.

(1) Από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστική επιτόπια επίσκεψη αξιολόγησης σε σειρά συνοριακών σημείων της Ελλάδας, τόσο θαλάσσιων (Χίος και Σάμος) όσο και χερσαίων (Ορεστιάδα, Φυλάκιο Έβρου, Καστανιές, Νέα Βύσσα). Σε συνέχεια της εν λόγω επίσκεψης, εγκρίθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2016 με την εκτελεστική απόφαση [C(2016)450] της Επιτροπής έκθεση η οποία περιλαμβάνει τις διαπιστώσεις και εκτιμήσεις και απαριθμεί βέλτιστες πρακτικές και τις εντοπισθείσες κατά την αξιολόγηση ελλείψεις. Σκοπός της παρούσας σύστασης είναι να προτείνει στην Ελλάδα μέτρα αποκατάστασης για την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση Σένγκεν που διενεργήθηκε το 2015 στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. 5985/16 ΚΚ/ριτ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG D 1 A EL

(2) Τα σημεία των θαλάσσιων συνόρων στη Χίο και τη Σάμο στα οποία πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις είναι καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία ολόκληρου του χώρου Σένγκεν, διότι το Αιγαίο Πέλαγος είναι σήμερα η πλέον εκτεθειμένη περιοχή όσον αφορά την παράτυπη μετανάστευση· περισσότερα από 572.000 άτομα εισήλθαν το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2015. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015, πάνω από 868.000 παράτυποι μετανάστες έφθασαν σε αυτό το τμήμα των εξωτερικών συνόρων.

(3) Η επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου 2015 αποκάλυψε σοβαρές ελλείψεις στη διενέργεια των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα από την Ελλάδα, ιδίως λόγω ελλείψεων στη σωστή ταυτοποίηση και καταγραφή των παράτυπων μεταναστών στα νησιά και της ανεπάρκειας σε προσωπικό και εξοπλισμό για τον έλεγχο των εγγράφων ταυτότητας. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η σαφής εικόνα της κατάστασης και η ικανότητα αντίδρασης δεν επαρκούν για την αποτελεσματική επιτήρηση των συνόρων. Οι σοβαρές αυτές ελλείψεις που σχετίζονται με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων συνιστούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια και θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.

(4) Οι προαναφερόμενες σοβαρές ελλείψεις συνιστούν —όσον αφορά τη διενέργεια ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα— μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013.

(5) Μολονότι αναγνωρίζεται ότι η Ελλάδα υφίσταται πρωτοφανή πίεση από την άφιξη μεγάλου αριθμού ατόμων, η ενδεδειγμένη λειτουργία των διαδικασιών ταυτοποίησης, καταγραφής και υποδοχής είναι επιβεβλημένη λόγω των επακόλουθων δευτερογενών μετακινήσεων σε άλλα κράτη μέλη, οι οποίες έχουν οδηγήσει σειρά κρατών μελών στην εκ νέου επιβολή προσωρινών συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά τους σύνορα, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία ολόκληρου του χώρου Σένγκεν. 5985/16 ΚΚ/ριτ 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG D 1 A EL

(6) Είναι επομένως σημαντικό καθεμία από τις διαπιστωθείσες ελλείψεις να αντιμετωπιστεί με την ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση. Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της συμμόρφωσης με το κεκτημένο του Σένγκεν, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην υλοποίηση των συστάσεων, όσον αφορά: τη διαδικασία καταγραφής: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 40, 41 και 42· την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων: 12, 13 και 14· τις αναλύσεις κινδύνου: 15, 16 και 17· τη διεθνή συνεργασία: 18· τις διαδικασίες συνοριακών ελέγχων: 22, 23, 25, 26, 27 και 28· τους ανθρώπινους πόρους και την κατάρτιση: 19 και 43· και, τέλος, την υποδομή και τον εξοπλισμό: 34, 47 και 48.

(7) Λαμβανομένης υπόψη της πρωτοφανούς μεταναστευτικής πίεσης που ασκείται στα ελληνικά εξωτερικά σύνορα συνολικά, οι παρούσες συστάσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν και σε κάθε άλλο τμήμα των συνόρων της Ελλάδας όπου είναι απαραίτητο, ώστε να μη διακυβεύεται η λειτουργία του χώρου Σένγκεν.

(8) Η παρούσα σύσταση θα πρέπει να διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κοινοβούλια των κρατών μελών. Εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της έκδοσής της, το αξιολογούμενο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013, θεσπίζει σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που επισημάνθηκαν στην έκθεση αξιολόγησης και το υποβάλλει στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Εντός 3 μηνών από την ίδια ημερομηνία, υποβάλλει έκθεση σχετικά με την υλοποίησή του, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013, ΣΥΝΙΣΤΑ: στην Ελλάδα A) για τα σημεία των θαλάσσιων συνόρων στα οποία πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις:

Διαδικασία καταγραφής

1. να αναφέρει σαφώς στα έγγραφα «αναβολής απομάκρυνσης», τα οποία χορηγούνται στους παράτυπους μετανάστες κατά τη διαδικασία καταγραφής, ότι το έγγραφο δεν παρέχει στον παράτυπο μετανάστη το δικαίωμα να διαμένει και να εισέρχεται σε άλλα κράτη μέλη, και να συμπεριλάβει, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ορισμένες υποχρεώσεις με σκοπό την αποτροπή του κινδύνου διαφυγής (σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας περί επιστροφής)· 5985/16 ΚΚ/ριτ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG D 1 A EL

2. να βελτιώσει την ποιότητα των εγγράφων «προσωρινής διαμονής», συμπεριλαμβάνοντας ορισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που καθιστούν δυσκολότερη την παραποίησή τους·

3. να ενισχύσει το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) που ασχολείται με την καταγραφή·

4. να διαθέσει, λαμβάνοντας υπόψη τον αναμενόμενο αριθμό αφίξεων μεταναστών βάσει προσέγγισης για την εκτίμηση κινδύνου, τις απαραίτητες δομές στέγασης κατά τη διαδικασία καταγραφής (μεταξύ των οποίων και δομές στέγασης για ευάλωτα άτομα)·

5. να πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους στα ταξιδιωτικά έγγραφα των παράτυπων μεταναστών για την ύπαρξη ενδείξεων πλαστογράφησης ή παραποίησης και να ελέγχει τους μετανάστες και τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα κατ’ αντιπαραβολή με τις βάσεις δεδομένων του SIS, της Interpol και τις εθνικές βάσεις δεδομένων κατά τη διαδικασία καταγραφής· για τον σκοπό αυτό, κατά τη διαδικασία καταγραφής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σαρωτές διαβατηρίων·

6. να εκτελεί την καταγραφή σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού Eurodac, διασφαλίζοντας την έγκαιρη συλλογή και διαβίβαση των δακτυλικών αποτυπωμάτων των μεταναστών·

7. να διαθέσει επαρκή αριθμό λειτουργούντων σαρωτών δακτυλικών αποτυπωμάτων και τερματικών σταθμών Eurodac με άμεση πρόσβαση στο σύστημα Eurodac, ώστε να διασφαλίζεται η καταγραφή όλων των αφικνούμενων μεταναστών, και να εξασφαλίσει την υποστήριξή τους με κατάλληλη και επαρκή ικανότητα ΤΠ (αδιάλειπτη λειτουργία του Διαδικτύου, ευρυζωνικότητα)·

8. να αυξήσει την ποιότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων που λαμβάνονται με το χέρι κατά τη διαδικασία καταγραφής ούτως ώστε να πληρούνται τα πρότυπα που απαιτούνται για την καταχώριση στο σύστημα Eurodac·

9. να λάβει κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την πλήρη ταυτοποίηση, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και καταχώριση όλων των παράτυπων μεταναστών στο σύστημα Eurodac, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· posyfy.gr

10. να δρομολογήσει αμέσως διαδικασίες επιστροφής για τους παράτυπους μετανάστες που δεν ζητούν άσυλο και οι οποίοι δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας σύμφωνα με την οδηγία περί επιστροφής (2008/115) και να εξασφαλίσει την ταχεία μεταφορά των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επιλέξιμοι για επιστροφή και επανεισδοχή στην Τουρκία σύμφωνα με το διμερές πρωτόκολλο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, εξασφαλίζοντας τη φυσική τους μεταφορά και λαμβάνοντας παράλληλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τυχόν διαφυγής·

Επιτήρηση των συνόρων

12. να λάβει μέτρα για να βελτιώσει την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων με τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος επιτήρησης των ακτών που θα καλύπτει το σύνολο των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας· το σύστημα επιτήρησης θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα εντοπισμού όλων των σκαφών, μεταξύ των οποίων και τα μικρά σκάφη που διασχίζουν τα θαλάσσια σύνορα από την Τουρκία προς την Ελλάδα· προκειμένου να εντοπίζονται, να ανιχνεύονται και να συλλαμβάνονται τα άτομα που διέρχονται παράνομα από τα σύνορα, το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζεται από στοιχεία επιτήρησης ανοικτής θαλάσσης: υπεράκτια περιπολικά σκάφη, ελικόπτερα, αεροσκάφη σταθερών πτερύγων και άλλα μέσα, καθώς και επαρκή αριθμό χερσαίων περιπολιών στα νησιά·

13. να διασφαλίσει, σε βραχύ ορίζοντα, επαρκείς περιπολίες ιδίως μεταξύ των νησιών, καθώς και επαρκή αριθμό περιπολικών σκαφών που να βρίσκονται σε ετοιμότητα για ταχεία αντίδραση·

14. να εξετάσει, με σκοπό τη διαμόρφωση σαφούς εικόνας της κατάστασης, το ενδεχόμενο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων αρμόδιων αρχών και της ακτοφυλακής·

Αναλύσεις κινδύνου

15. να θεσπίσει και να θέσει σε εφαρμογή, το συντομότερο δυνατόν, σύστημα ανάλυσης κινδύνου σε τοπικό επίπεδο·

16. να διορίσει και να εκπαιδεύσει το απαιτούμενο προσωπικό σε τοπικό επίπεδο για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων ανάλυσης κινδύνου·

17. να εξοικειώσει τους συνοριοφύλακες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή με τους κοινούς δείκτες κινδύνου των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών·

Διεθνής συνεργασία

18. να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο με τις τουρκικές αρχές συνοριακού ελέγχου όπως ισχύει στα χερσαία σύνορα με την Τουρκία·

Ανθρώπινοι πόροι και κατάρτιση

19. να αυξήσει την κατάρτιση σε τοπικό επίπεδο ιδίως όσον αφορά τα πλαστογραφημένα και παραποιημένα έγγραφα, την ανάλυση κινδύνου και την επικαιροποιημένη νομοθεσία· για την επίτευξη αυτού του στόχου συνιστάται επίσης η ανταλλαγή αξιωματούχων μεταξύ των σημείων συνοριακής διέλευσης (ΣΣΔ), καθώς και η καλύτερη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων του Frontex όσον αφορά τα πλαστογραφημένα και παραποιημένα έγγραφα·

20. να παράσχει στους συνοριοφύλακες γλωσσική κατάρτιση με ιδιαίτερη έμφαση στα τουρκικά και τα αγγλικά·

21. να εκπαιδεύσει περισσότερους συνοριοφύλακες που θα είναι σε θέση να εργαστούν στον έλεγχο δεύτερης γραμμής με συσκευές προηγμένης τεχνολογίας για τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων·

Διαδικασίες συνοριακών ελέγχων

22. να εναρμονίσει τους συνοριακούς ελέγχους των πολιτών της ΕΕ με τη σύσταση της Επιτροπής της 15ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τους πολίτες της ΕΕ που έρχονται από περιοχές υψηλού κινδύνου·

23. να εντείνει τη χρήση σχετικών εργαλείων ανάλυσης εγγράφων ώστε να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό εντοπισμό περιπτώσεων απάτης όσον αφορά τα έγγραφα·

24. να παρέχει στους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλονται σε ενδελεχή έλεγχο δεύτερης γραμμής γραπτές πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και τη διαδικασία του εν λόγω ελέγχου, σύμφωνα το άρθρο 7 παράγραφος 5 του κώδικα συνόρων Σένγκεν·

25. να χορηγεί θεωρήσεις σε πλήρη συμφωνία με τον κώδικα θεωρήσεων, ενσωματώνοντας τη φωτογραφία του αιτούντος θεώρηση στην αυτοκόλλητη θεώρηση· posyfy.gr

26. να διενεργεί ελέγχους σε κρουαζιερόπλοια βάσει των καταλόγων πληρώματος και επιβατών, σύμφωνα με το παράρτημα VI 3.2.3 β) του κώδικα συνόρων Σένγκεν (ΚΣΣ)·

27. να διενεργεί ελέγχους σε πλοία αναψυχής που έρχονται από τρίτες χώρες σε σημεία συνοριακής διέλευσης·

28. να διεξάγει τους συνοριακούς ελέγχους των υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΣΣ, πραγματοποιώντας ιδίως συνεντεύξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου όπως ο σκοπός της διαμονής και τα μέσα διαβίωσης (ΣΣΔ Χίου)·

29. να εναρμονίσει τη διαδικασία ακύρωσης ή αναστολής θεώρησης στα σύνορα σύμφωνα με το άρθρο 34 του κώδικα θεωρήσεων (ΣΣΔ Χίου)·

30. να λάβει κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την πρόσβαση των συνοριοφυλάκων του ΣΣΔ Σάμου στο iFado (επιγραμμικό μητρώο γνήσιων και πλαστών εγγράφων)·

Υποδομή και εξοπλισμός

31. να λάβει κατάλληλα μέτρα για να εξοπλίσει τους θαλάμους ελέγχου πρώτης γραμμής με μεγεθυντικές συσκευές προκειμένου να βελτιωθούν οι έλεγχοι των εγγράφων·

32. να βελτιώσει τις προϋποθέσεις λειτουργίας του χώρου του θαλάμου ελέγχου ώστε να μην μπορούν μη εξουσιοδοτημένα άτομα να βλέπουν την οθόνη του υπολογιστή·

33. να διασφαλίσει ότι όλοι οι συνοριοφύλακες που διενεργούν συνοριακούς ελέγχους μπορούν να έχουν πρόσβαση και να κάνουν χρήση των επικαιροποιημένων εκδόσεων του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν (ΚΣΣ), του Εγχειριδίου Σένγκεν και των αντίστοιχων παραρτημάτων·

34. να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία των σαρωτών δακτυλικών αποτυπωμάτων για τις θεωρήσεις στους θαλάμους ελέγχου για τη διενέργεια των ελέγχων υπηκόων τρίτων χωρών που διαθέτουν θεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο αα) του ΚΣΣ (ΣΣΔ Χίου)·

35. να παράσχει στους συνοριοφύλακες του λιμένα της Χίου τη δυνατότητα να παρατηρούν τη ροή των επιβατών π.χ. εγκαθιστώντας σύστημα βιντεοπαρακολούθησης (CCTV)·

36. να διασφαλίσει ότι οι συστάσεις 31 έως 35 όσον αφορά την υποδομή και τον εξοπλισμό θα ληφθούν υπόψη κατά την κατασκευή του νέου τερματικού σταθμού επιβατών στη Σάμο· για τα σημεία των χερσαίων συνόρων στα οποία πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας

37. να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα της κατάστασης καθώς και καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τον ρόλο του Περιφερειακού Κέντρου Συντονισμού, ενσωματώνοντας σε αυτό λειτουργίες που καλύπτονται σήμερα από το Περιφερειακό Κέντρο Ελέγχου και το κέντρο Νέας Βύσσας· τούτο θα μπορούσε να επιτευχθεί, για παράδειγμα, με τη μετεγκατάσταση του κέντρου επιτήρησης από τη Νέα Βύσσα στο Περιφερειακό Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων και Παρακολούθησης στην Α.Δ. Ορεστιάδας, ώστε να αποκτάται πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης και να μπορεί το περιφερειακό κέντρο να την παρακολουθεί και να λειτουργεί αποτελεσματικότερα σε μία τοποθεσία· με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν επίσης ανθρώπινοι πόροι·

38. να ολοκληρώσει την εγκατάσταση πομπών GPS στα περιπολικά οχήματα ή μονάδες ώστε το κέντρο επιτήρησης να μπορεί να εντοπίζει τη θέση τους·

39. να συνεχίσει τις προσπάθειες ενίσχυσης της συνεργασίας με τη Βουλγαρία και την Τουρκία και να συμμετάσχει ενεργά στις μελλοντικές δραστηριότητες του «Τριμερούς κοινού κέντρου επαφής για την αστυνομική και την τελωνειακή συνεργασία»· Κέντρο Υποδοχής Φυλακίου Έβρου Διαδικασία καταγραφής

40. να λάβει κατάλληλα μέτρα για να διαθέσει κατάλληλο αριθμό τερματικών σταθμών Eurodac, λαμβάνοντας υπόψη τον αναμενόμενο αριθμό αφίξεων μεταναστών βάσει εκτίμησης κινδύνου, ώστε να διασφαλίζεται η καταχώριση όλων των μεταναστών αυτών στο σύστημα Eurodac·

41. να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού εμπειρογνωμόνων σε θέματα διαχωρισμού και να καταβάλει προσπάθεια για τη διάθεση επαρκούς αριθμού διερμηνέων στις γλώσσες που απαιτούνται, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενη μαζική εισροή παράτυπων μεταναστών·

42. να ελέγχει συστηματικά τους παράτυπους μετανάστες και τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα κατ’ αντιπαραβολή με τις βάσεις δεδομένων του SIS, της Interpol (SLDT – βάση δεδομένων για απολεσθέντα και κλαπέντα ταξιδιωτικά έγγραφα) και τις εθνικές βάσεις δεδομένων κατά τη διαδικασία καταγραφής· να διαθέσει και να αναπτύξει την απαιτούμενη ικανότητα (εμπειρογνωσία και εξοπλισμό) και να ελέγχει τη γνησιότητα των ταξιδιωτικών εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΚΣΣ σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του ΚΣΣ· 5985/16 ΚΚ/ριτ 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG D 1 A EL Σημείο συνοριακής διέλευσης στις Καστανιές Έβρου

Ανθρώπινοι πόροι και κατάρτιση

43. να αυξήσει τον αριθμό προσωπικού ανά βάρδια στο ΣΣΔ Καστανιών και να διασφαλίσει την τοποθέτηση τουλάχιστον ενός αξιωματικού στη δεύτερη γραμμή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση των συνόρων και να αποτρέπεται η παράτυπη διέλευση και η μακρά αναμονή, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του ΚΣΣ·

Υποδομή και εξοπλισμός

44. να επεκτείνει την εφαρμογή του ελέγχου μέσω του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (CVIS) ώστε να παρέχονται στην πρώτη γραμμή όλες οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο VIS προκειμένου να διευκολύνεται η εξέταση των προϋποθέσεων εισόδου·

45. να λάβει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι όλοι οι ηλεκτρονικοί πόροι επικαιροποιούνται τακτικά·

46. να μεταφέρει τον ανιχνευτή καρδιακού παλμού του ΣΣΔ Καστανιών —δεδομένου ότι στο εν λόγω ΣΣΔ δεν επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων— σε κάποιο άλλο ΣΣΔ των ελληνικών χερσαίων συνόρων ή λιμένων όπου μπορεί να χρησιμοποιείται για τους συνοριακούς ελέγχους βαρέων φορτηγών οχημάτων·

47. να εναρμονίσει την τρέχουσα υποδομή με τις απαιτήσεις του Σένγκεν μέσω ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις απαιτήσεις του Σένγκεν συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της κυκλοφορίας, των θαλάμων ελέγχου, των λωρίδων κυκλοφορίας, του συστήματος επιτήρησης και της περίφραξης·

48. να βελτιώσει τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την επιτήρηση στο ΣΣΔ, ώστε να διασφαλιστεί η συστηματική διενέργεια συνοριακών ελέγχων·

Διαδικασίες συνοριακών ελέγχων

49. να διασφαλίσει ότι τα άτομα που υποβάλλονται σε ενδελεχείς ελέγχους δεύτερης γραμμής ενημερώνονται εκ των προτέρων για τον σκοπό του ελέγχου· posyfy.gr

Γενική σύσταση

50. να λάβει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι σε όλα τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας διενεργείται έλεγχος των εξωτερικών συνόρων ο οποίος συνάδει με το κεκτημένο του Σένγκεν, ώστε να μη διακυβεύεται η λειτουργία του χώρου Σένγκεν.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το posyfy.gr χρησιμοποιεί cookies