Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων : Άδειες προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

 

 

Ε Γ Χ Ε I Ρ Ι Δ Ι Ο    Α Δ Ε Ι Ω Ν

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛ.ΑΣ.

Σχετικές επικαιροποιημένες διατάξεις

 

 

Αύγουστος 2022


Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – εγχειρίδιο αδειών προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

[1]

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ

 

Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. διαισθανόμενη τις αγωνίες των συναδέλφων μελών των Ενώσεών μας, κυρίως των νέων, ανέλαβε την πρωτοβουλία και συνέταξε πίνακες στους οποίους εμφαίνονται αφενός οι άδειες (ονομαστικά) του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, αφετέρου οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα και οι αποφάσεις που συνθέτουν τη σχετική νομοθεσία, που προβλέπει την κάθε άδεια ξεχωριστά, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να προσφεύγουν σ’ αυτήν γρήγορα και με ασφάλεια δικαίου, προκειμένου να προγραμματίζουν τη λήψη των αδειών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους.

Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ

Άδειες πάσης φύσεως που δικαιούται το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας είναι οι εξής:

Το Προεδρικό Διάταγμα 27/1986 καθορίζει τις άδειες που δικαιούται το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ως εξής :

Διάκριση Αδειών :

 1. Κανονική.
 2. Κανονική με μειωμένες αποδοχές.
 3. Βραχεία.
 4. Αναρρωτική.
 5. Εκπαιδευτική για την ημεδαπή και αλλοδαπή.
 6. Μακράς διαρκείας για την αλλοδαπή.
 7. Σχολική και μετασχολική των δοκίμων των σχολών.
 8. Ειδική άδεια εξετάσεων. 9. Κύησης και λοχείας γυναικείου αστυνομικού προσωπικού.
 9. Ολιγόωρη. Με την πάροδο των χρόνων οι άδειες αυτές τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν και άλλες ειδικές άδειες απουσίας ως εξής :

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – εγχειρίδιο αδειών προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

[2]

 1. Ειδική με αποδοχές ή γέννησης τέκνου.
 2. Ανατροφής χωρίς αποδοχές.
 3. Γέννησης τρίτου παιδιού και άνω.
 4. Επικίνδυνης εργασίας.
 5. Γονική άδεια ή παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων.
 6. Σύζυγοι μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων χωρίς αποδοχές.
 7. Αναπηρίας 67%.
 8. Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή .
 9. Τέλεσης γάμου.
 10. Θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β’ βαθμού εξ αίματος ή έως και α’ βαθμού εξ αγχιστεία.
 11. Τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή περιοδική νοσηλεία.
 12. Ανατροφής παιδιού.
 13. Αιμοδοτική άδεια.
 14. Ειδική στους εθελοντές δότες προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων.
 15. Χωρίς αποδοχές.
 16. Συνδικαλιστική.
 17. Αιρετών οργάνων.
 18. Άδειες σπουδαστών Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.
 19. Άδειες σπουδαστών Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης ή Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. – Τ.Ε.Μ.Α.
 20. Φοιτητική/Ειδική άδεια εξετάσεων.

1. Κανονική (Άρθρο 2 και άρθρο 16 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 12/1994, το άρθρο 1 του Π.Δ. 339/1997 και το άρθρο 1 του Π.Δ. 310/2001): τριάντα (30) ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος και τέσσερις (4) ημέρες πορείας, ολόκληρη ή τμηματικά.

2. Κανονική με μειωμένες αποδοχές (Άρθρο 3 του Π.Δ. 27/1986): τριάντα (30) ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος. Χορηγείται κατά την κρίση του αρμόδιου για την έγκριση, επιπλέον και μετά την εξάντληση της κανονικής και βραχείας. Οι αποδοχές στην περίπτωση αυτή μειώνονται κατά 50% του συνόλου των αποδοχών του αναλόγου χρόνου (άρθρ. 36§2δ του Ν. 1481/84).

3. Βραχεία άδεια (Άρθρο 4 και άρθρο 16 του Π.Δ. 27/1986): Το αστυνομικό προσωπικό, που δικαιούται  κανονική άδεια, δικαιούται πρόσθετα και βραχεία άδεια διάρκειας επτά (7) ημερών και τέσσερις (4) ημέρες πορείας , με πλήρεις αποδοχές, κάθε ημερολογιακό έτος. Η άδεια αυτή χορηγείται, είτε ολόκληρη, είτε τμηματικά, ανεξάρτητα από την εξάντληση ή όχι της κανονικής άδειας και πρέπει να γίνει έναρξή της μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους που αναφέρεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του αρμόδιου  για την έγκριση χορήγησης βραχείας άδειας, μπορεί να χορηγείται η άδεια αυτή και στους αστυφύλακες, Συνοριακούς Φύλακες, Ειδικούς Φρουρούς που δεν δικαιούνται κανονική άδεια.


Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – εγχειρίδιο αδειών προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

[3]

 1. Αναρρωτική άδεια(Άρθρο 5 και άρθρο 16 του Π.Δ. 27/1986): Οι αναρρωτικές άδειες ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και τέσσερις (4) ημέρες πορείας. Σε περίπτωση χορήγησης περισσότερων της μίας αναρρωτικών αδειών εντός του ημερολογιακού έτους, η χρήση των ημερών πορείας γίνεται μόνο στην πρώτη.
 2. Εκπαιδευτική άδειαγια την ημεδαπή και αλλοδαπή (Άρθρο 6 του Π.Δ. 27/1986): Οι Εκπαιδευτικές άδειες ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στις ειδικές εκπαιδεύσεις Αστυνομικού προσωπικού, εκτός της Αστυνομικής Ακαδημίας.
 3. Άδεια μακράς διάρκειας για την αλλοδαπή( Άρθρο 7 του Π.Δ 27/1986): Στο αστυνομικό προσωπικό , μπορεί να χορηγείται, άδεια απουσίας μέχρι έξη (6) μήνες, είτε ολόκληρη είτε τμηματικά, για την αλλοδαπή, χωρίς αποδοχές, επιπλέον και μετά την εξάντληση της’ κανονικής, βραχείας και κανονικής με μειωμένες . αποδοχές, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. Η άδεια αυτή εγκρίνεται από τον Αρχηγό του Σώματος και ο χρόνος που διανύθηκε δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις του προσωπικού (Ν. 670/1977 άρθρο 12, Ν.Δ. 934/1971″ άρθρο 16 και Ν. 1135/1981 άρθρο1). Αν, το αστυνομικό προσωπικό, που έλαβε άδεια μακράς διάρκειας για την αλλοδαπή, έχει υπόλοιπο κανονικής ή βραχείας άδειας στο τέλος του ημερολογιακού έτους, μπορεί να ζητήσει το συμψηφισμό αυτών, με την άδεια που έλαβε για την αλλοδαπή, οπότε ο χρόνος αυτής μειώνεται ανάλογα.
 4. Σχολική και μετασχολική των δοκίμων των σχολών(Άρθρο 8 του Π.Δ. 27/1986 και άρθρο 65 του Π.Δ.352/1995): Άδειες Δοκίμων Ελεύθερη έξοδος 1.Στους δοκίμους χορηγούνται οι εξής άδειες: α. Άδεια εορτών Χριστουγέννων, από τη λήξη των πρωινών μαθημάτων της 22ης Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου. β. Άδεια εορτών Πάσχα, από τη λήξη των πρωινών μαθημάτων της Μ. Τετάρτης μέχρι και την Κυριακή του Θωμά. γ. Άδεια θερινών διακοπών, για το διάστημα μεταξύ της λήξης του εκπαιδευτικού έτους και της έναρξης του νέου εκπαιδευτικού έτους. Η οριστική διάρκειά της και η ημερομηνία έναρξης και λήξης ορίζονται με διαταγή του Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας, μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων. δ. Βραχεία άδεια μέχρι 7 ημέρες κατ’ έτος, συνολικά ή τμηματικά, σε περιπτώσεις σοβαρής ανάγκης. ε. Ολιγόωρη άδεια απουσίας από την εκπαίδευση μέχρι 3ώρες ημερησίως, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 9 ώρες μηνιαίως, για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης. στ. Τιμητική άδεια μέχρι 5 ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 66 του παρόντος.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – εγχειρίδιο αδειών προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

[4]

2.Για τις αναρρωτικές άδειες, τις υποχρεώσεις κατά τη διάνυση της αδείας και την παράταση των διανυομένων αδειών εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις που διέπουν τα θέματα αυτά για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

3.Ο Διοικητής της Σχολής δύναται να ανακαλεί από την άδεια τον απαιτούμενο αριθμό δοκίμων ή και όλους τους δοκίμους για εκπλήρωση υποχρεώσεων της Σχολής στις διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις.

4.Με έγκριση του αρμόδιου Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής, δύναται να χορηγηθεί μέρος ή ολόκληρη η άδεια των περιπτώσεων α-, β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για το εξωτερικό.

5.Στους ονομαζομένους Αστυφύλακες χορηγείται 20ήμερη μετασχολική άδεια, η οποία αφαιρείται από την ετήσια κανονική.

6.Η χορήγηση των αδειών εγκρίνεται από το Διοικητή του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων.

7.Η ελεύθερη έξοδος εκ της Σχολής των δοκίμων αστυφυλάκων καθορίζεται με διαταγή του Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας.

8.Οι δόκιμοι αστυφύλακες απαγορεύεται να απομακρύνονται από το νομό της έδρας του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων χωρίς άδεια του οικείου Διοικητή.

9.Διανυκτέρευση και ολιγόωρη άδεια απουσίας για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, χορηγείται από τον Διοικητή του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων και το Διοικητή του οικείου Εκπαιδευτικού Τμήματος αντίστοιχα.

 1. Ειδική άδεια εξετάσεων(Άρθρο 9 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4210/2013 και το άρθρο 35 του Ν. 4590/2019): Η ειδική άδεια εξετάσεων, χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ Α 216), του Π.Δ. 561/1980 (ΦΕΚ Α 153) και τις ισχύουσες κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο (2) ημερών». 9.
 2. Κύησης και λοχείας γυναικείου αστυνομικού προσωπικού (Άρθρο 10§1 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε το Άρθρο 24 του Π.Δ. 75/2016 & Άρθρο 52 του Ν. 3528/2007): Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – εγχειρίδιο αδειών προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

[5]

 1. Ολιγόωρη άδεια απουσίας(Άρθρο 11 του Π.Δ. 27/1986): Η ολιγόωρη άδεια είναι διάρκειας μέχρι 3 ωρών και χορηγείται στο αστυνομικό προσωπικό κατά το χρόνο που εκτελεί υπηρεσία, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του, κατά την κρίση του διοικητή ή προϊσταμένου της Υπηρεσίας. Οι άδειες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εννέα (9) ώρες το μήνα.
 2. Ειδική με αποδοχές ή γέννησης τέκνου(Άρθρο 10 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 12/1994, το άρθρο 2 του Π.Δ. 66/2000 και το άρθρο 24§1 του Π.Δ. 75/2016): Η άδεια μητρότητας των γυναικών αστυνομικών χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ». (Α’26). Στους άνδρες αστυνομικούς χορηγείται άδεια με αποδοχές, διάρκειας τριών (3) ημερών, σε περίπτωση γέννησης τέκνου τους, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γέννηση. Στους αστυνομικούς που υιοθετούν τέκνο χορηγείται με τους ίδιους όρους η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Ν. 3528/2007 άδεια».
 3. Ανατροφής χωρίς αποδοχές(Άρθρο 10§2 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 12/1994, το άρθρο 1 του Π.Δ. 138 /2011, το άρθρο 25 του Π.Δ. 75/2016 και το άρθρο 36 του Π.Δ. 6/2018): Στους γονείς αστυνομικούς που έχουν τέκνο ηλικίας κάτω των έξι ετών επιτρέπεται να χορηγείται, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι δύο έτη συνολικά και μέχρι ένα έτος για κάθε επιπλέον τέκνο. Ο χρόνος των ανωτέρω αδειών που προβλέπονται δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις, εκτός από χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
 4. Γέννησης τρίτου παιδιού και άνω(Άρθρο 10§2 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 12/1994 και το άρθρο 1 του Π.Δ. 138 /2011): Τρείς μήνες άδειας χορηγείται άπαξ, με πλήρεις αποδοχές, στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω. Η ως άνω τρίμηνη άδεια χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά, όχι όμως για διάστημα μικρότερο του ενός μηνός.
 5. Επικίνδυνης εργασίας(Άρθρο 10§3 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 12/1994): Αστυνομικοί που εργάζονται ως χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστές ακτινολογικών εργαστηρίων και ραδιοφυσικοί (χειριζόμενοι ραδιοϊσότοπα) ή σε ακτινολογικά εργαστήρια δικαιούνται κατ’ έτος μηνιαίας αδείας επικίνδυνης εργασίας με αποδοχές.
 6. Γονική άδεια ή παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων(Άρθρο 10§5 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 12/1994 και το άρθρο

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – εγχειρίδιο αδειών προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

[6]

24§2 του Π.Δ. 75/2016 & Άρθρο 53§6 του Ν. 3528/2007 & υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ. 20561 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ 1613 Β’ 2007): Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.

Η συνολική διάρκεια της δικαιούμενης άδειας καθορίζεται ως εξής:

α) Ο γονέας-υπάλληλος που έχει ένα (1) τέκνο, το οποίο παρακολουθεί μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται άδεια έως τέσσερις (4) ημέρες το έτος.

β) Ο γονέας-υπάλληλος που έχει δύο (2) τέκνα και άνω, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται έως πέντε (5) ημέρες το έτος. Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα.

Η εν λόγω άδεια είναι με πλήρεις αποδοχές και ο χρόνος αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

Η άδεια χορηγείται καταρχάς για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς. Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο.

Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, λαμβάνουν από κοινού την άδεια, η διάρκεια της οποίας και για τους δυο δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό αριθμό των ημερών, της δικαιούμενης άδειας απουσίας. Στην περίπτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας, ο γονέας υπάλληλος πρέπει να υποβάλει κάθε φορά στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα, πόσες ημέρες ή ώρες της δικαιούμενης από κοινού άδειας έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται. Η υπηρεσία δύναται να ελέγχει την εγκυρότητα της ανωτέρω δήλωσης.

Η άδεια χορηγείται στο γονέα-υπάλληλο ανεξάρτητα από το αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι.

Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, η άδεια χορηγείται στο γονέα υπάλληλο που έχει την επιμέλεια του τέκνου.

Η άδεια δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν διακοπές εργασίας.

Η άδεια χορηγείται και στους γονείς-υπαλλήλους που το τέκνο τους είναι εγγεγραμμένο σε παιδικό σταθμό υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το τέκνο πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία για να παρακολουθεί την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η άδεια δεν χορηγείται στο γονέα-υπάλληλο μετά την ενηλικίωση του τέκνου του.


Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – εγχειρίδιο αδειών προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

[7]

Ως ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη χορήγηση της εν λόγω διευκόλυνσης νοούνται τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία περί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως αυτή ισχύει.

 1. Σύζυγοι μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων χωρίς αποδοχές(Άρθρο 10§6 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 12/1994, το άρθρο 1 του Π.Δ. 138/2011 και το άρθρο 36 του Π.Δ. 6/2018): Αστυνομικοί που είναι σύζυγοι μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι υπηρετούν στο εξωτερικό, μπορούν να ζητήσουν άδεια, χωρίς αποδοχές. Η άδεια αυτή χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία έτη, ανεξάρτητα αν χορηγηθεί εφάπαξ ή τμηματικά.
 2. Αναπηρίας 67%(Άρθρο 10§11 Π.Δ. 27/1986 όπως προστέθηκε με το άρθρο το άρθρο 1§2 του Π.Δ.13/2007 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24§3 του Π.Δ. 75/2016): Μείωση ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π. δ/τος 193/1988 (Α’ 84), ανεξαρτήτως όμως από τον αριθμό των απασχολουμένων κατά υπηρεσία, εφαρμόζεται, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους, για τους αστυνομικούς που έχουν την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67% ή σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%. Η αναπηρία βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 54 του π.δ/τος 584/1985 (Α’ 204).
 3. Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή(Άρθρο 10§12 του Π.Δ. 27/1986 όπως προστέθηκε με το άρθρο 24§4 του Π.Δ. 75/2016): Στις γυναίκες αστυνομικούς που υποβάλλονται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, χορηγείται άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας κατά την ημέρα της ωοληψίας και άδεια απουσίας δεκαπέντε (15) ημερών από την εμβρυομεταφορά, με αποδοχές. Στους άνδρες αστυνομικούς χορηγείται άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας, κατά την ημέρα της ωοληψίας, καθώς και άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας, κατά την ημέρα της εμβρυομεταφοράς της συζύγου του, με αποδοχές. Για τη χορήγηση των παραπάνω αδειών απουσίας, απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων του δημόσιου ή ιδιωτικού κέντρου πραγματοποίησης της διαδικασίας ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
 4. Τέλεσης γάμου(Άρθρο 10§13 του Π.Δ. 27/1986 όπως προστέθηκε με το άρθρο 24§4 του Π.Δ. 75/2016 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Π.Δ. 27/2019): Στο αστυνομικό προσωπικό χορηγείται άδεια, με αποδοχές, διάρκειας πέντε (5) ημερών σε περίπτωση τέλεσης γάμου, αμέσως πριν ή αμέσως μετά την τέλεση αυτού κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως που υποβάλλεται πριν την τέλεση αυτού και για τη χορήγηση της απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – εγχειρίδιο αδειών προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

[8]

 1. Θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β’ βαθμού εξ αίματος ή έως και α’ βαθμού εξ αγχιστεία(Άρθρο 10§13 του Π.Δ. 27/1986 όπως προστέθηκε με το άρθρο 24§4 του Π.Δ. 75/2016 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Π.Δ. 27/2019): Στο αστυνομικό προσωπικό χορηγείται άδεια, με αποδοχές, διάρκειας πέντε (5) ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β’ βαθμού εξ αίματος ή έως και α’ βαθμού εξ αγχιστείας, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του θανάτου και για τη χορήγηση της απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων .
 2. Τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή περιοδική νοσηλεία (Άρθρο 10§14 του Π.Δ. 27/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 12/1994, το άρθρο 2 του Π.Δ. 66/2000 και προστέθηκε με το άρθρο 24§4 του Π.Δ. 75/2016): Το αστυνομικό προσωπικό που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Η ως άνω άδεια χορηγείται και στους αστυνομικούς των οποίων οι σύζυγοι ή τα τέκνα πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας, ανά περίπτωση πάσχοντος. Τα νοσήματα που απαιτούν περιοδική νοσηλεία καθορίζονται στις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.400/39/5521 Σχ. 149 από 19.2.1998 απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Πρόνοιας (Β’235), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Ανατροφής παιδιού(Άρθρο 10A του Π.Δ. 27/1986 όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2011 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Π.Δ. 75/2016 & Άρθρο 53§2 Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6§1 του Ν. 4210/2013 και το άρθρο 34 του Ν. 4590/2019 και ρυθμίζονται με το άρθρο 10Α του Π.Δ 93/2020 ): Ο χρόνος εργασίας του υπάλληλου που είναι γονέας μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών, και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Υπάλληλος που είναι γονέας δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο. Υπάλληλος που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών, δικαιούται, κατ’ εξαίρεση, τη χορήγηση του συνόλου της άδειας των εννέα (9) μηνών, μετά από άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές που του χορηγείται, εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετημένο ή το αναδεχόμενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία του υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής διάστημα. Στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, κατά το άρθρο 1464 Α.Κ., πέραν των διευκολύνσεων του παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου) και μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών, αιτηθεί να του χορηγηθεί η συνεχόμενη άδεια έναντι της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου. Εάν μέχρι τη

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – εγχειρίδιο αδειών προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

[9]

συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών απομένει διάστημα μικρότερο των εννέα (9) μηνών, χορηγείται άδεια για το διάστημα που υπολείπεται. Για τον γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία (1) ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του δεύτερου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή έναν (1) μήνα, αντίστοιχα. Ο χρόνος εργασίας γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά μία (1) ώρα ημερησίως για δύο (2) επιπλέον χρόνια, μετά από την απόκτηση τέταρτου τέκνου, ανεξαρτήτως της άδειας ή της διευκόλυνσης που έχει επιλεγεί προηγουμένως. Το ίδιο δικαίωμα θεμελιώνεται και μετά από την απόκτηση κάθε τέκνου μετά το τέταρτο. Υπάλληλος που αποκτά δίδυμα, τρίδυμα ή και περισσότερα τέκνα δικαιούται επιπλέον άδεια ανατροφής έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων, την άδεια ανατροφής τέκνου δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.

 1. Αιμοδοτική άδεια(Άρθρο 39 του Π.Δ. 584/1985 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Π.Δ. 16/1995 και προστέθηκε με το άρθρο 33§1 του Π.Δ. 6/2018 και την υπ΄αριθμ.1005/16/1013162 από 25/05/2016 διαταγή Α.Ε.Α): Τετραήµερη ειδική άδεια αιµοδοσίας κάθε φορά που προσφέρουν αίµα προς χρήση των Τραπεζών αίµατος Ελληνικής Αστυνοµίας είτε των συνδικαλιστικών της φορέων (υπ΄αριθμ.1005/16/1013162 από 25/05/2016 διαταγή Α.Ε.Α) ή προς χρήση ασθενούς εν ενεργεία Αστυνοµικού ή Πολιτικού Υπαλλήλου. ∆ιήµερη ειδική άδεια αιµοδοσίας σε κάθε άλλη περίπτωση προσφοράς αίµατος. Οι ανωτέρω ειδικές άδειες χορηγούνται από τις Υπηρεσίες µε την προσκόµιση σ’ αυτές της σχετικής βεβαίωσης αιµοδοσίας, που χορηγούν στους αιµοδότες τα αιµοληπτικά κέντρα ή Τράπεζες αίµατος, η οποία και πρωτοκολλάται στο φάκελο αδειών κάθε αιµοδότη. Οι εν λόγω άδειες αρχίζουν, από την ηµεροµηνία αιµοδοσίας, ο χρόνος διάρκειας δε αυτών δεν λογίζεται ως χρόνος ασθενείας και δεν επηρεάζει τους αιµοδότες αρνητικά στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση (ως προαγωγές, αποδοχές).
 2. Ειδική στους εθελοντές δότες προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων (Άρθρο 39Α του Π.Δ. 584/1985 όπως προστέθηκε με το άρθρο 33§2 του Π.Δ. 6/2018): 1. Στους εθελοντές δότες προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων χορηγείται ειδική άδεια ως ακολούθως: α. Για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων από το μυελό των οστών, χορηγείται ειδική άδεια πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημέρα της μυελοδοσίας.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – εγχειρίδιο αδειών προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

[10]

β. Για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων μέσω αιμοδοσίας, χορηγείται ειδική άδεια δύο (2) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία χορήγησης των αιμοποιητικών κυττάρων.

 1. Οι ανωτέρω ειδικές άδειες χορηγούνται από τις Υπηρεσίες με την προσκόμιση σε αυτές των σχετικών βεβαιώσεων εγγραφής δότη μυελού των οστών σε Τράπεζα Εθελοντών Δοτών και πραγματοποίησης της μεταμόσχευσης σε κατάλληλο συμβατό δότη ή αιμοληψίας, αντίστοιχα, που χορηγούνται στους δότες από τις Τράπεζες Εθελοντών Δοτών και οι οποίες πρωτοκολλώνται στο φάκελο αδειών κάθε δότη.
 2. Ο χρόνος διάρκειας των ειδικών αυτών αδειών δεν λογίζεται ως χρόνος ασθενείας και δεν επηρεάζει τους δότες αρνητικά στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση (προαγωγές, αποδοχές).
 3. Χωρίς αποδοχές(Άρθρο 48 του Ν. 4249/2014): Στον αστυνομικό που αποδέχεται θέση, υπό καθεστώς σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές, μέχρι πέντε έτη, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η άδεια μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία μέχρι μία ακόμα πενταετία. Σε περίπτωση προηγούμενης απόσπασης του αιτούντος αστυνομικού στο εξωτερικό, η άδεια χορηγείται εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα διπλάσιο της διάρκειας της τελευταίας απόσπασής του.
 4. Συνδικαλιστική(Άρθρο 17 του Ν. 1264/1982 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 Ν. 4472/2017, και άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 2265/1994 και Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 1395 από 13/1/2020 όπως ισχύει σήμερα ) . Για την εκπλήρωση των συνδικαλιστικών υποχρεώσεων παρέχεται άδεια απουσίας από τα υπηρεσιακά καθήκοντα τόσο στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις όσο και στις πρωτοβάθμιες οργανώσεις που καθορίζονται με την σχετική νομοθεσία αλλά και με σχετικές υπουργικές αποφάσεις.
 5. Αιρετών οργάνων(Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3918/2011 και με Ν. 4071/2012) α) (Άρθρο 93§1 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του Ν. 3918/2011 και με το άρθρο 7 του Ν. 4071/2012). Στους δημάρχους, αντιδημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – εγχειρίδιο αδειών προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

[11]

Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.

β) (Άρθρο 93§5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4018/2011 και με το άρθρο 7 του Ν. 4071/2012): Στους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (α), στους προέδρους των δημοτικών νομικών προσώπων και στους προέδρους των συνδέσμων δήμων χορηγείται από ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων που έχουν την ιδιότητα της περίπτωσης (α) χορηγείται ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών κατ’ έτος επιπλέον της κανονικής και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν είναι δήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. Με τις ίδιες προϋποθέσεις χορηγείται ειδική άδεια μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, κατ’ έτος, επιπλέον της κανονικής τους άδειας, στους προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, καθώς και στους προέδρους των Συνδέσμων Δήμων. Ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών λαμβάνουν, επίσης, και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και τριάντα (30) ημερών οι πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων. Η ειδική άδεια των εξήντα (60) και τριάντα (30) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από σχετική αίτηση του αιρετού. Δημοτικοί σύμβουλοι δήμων που υπηρετούν ή κατοικούν σε δημοτικές κοινότητες που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους για δύο (2) ημέρες, περιλαμβανομένης της ημέρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού.

γ) (Άρθρο 93§8 του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4071/2012): Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ή της αντίστοιχης επιτροπής χορηγεί στους δημοτικούς συμβούλους, που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση, για την υπηρεσία ή τον εργοδότη. Τα ίδια ισχύουν και για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και του εποπτικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ, του διοικητικού συμβουλίου, των εκτελεστικών επιτροπών και των εποπτικών συμβουλίων των ΠΕΔ, καθώς επίσης της Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμων με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων.

δ) (Άρθρο 182§1 του Ν. 3852/2010): Στους περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και προέδρους του περιφερειακού συμβουλίου που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, τη Διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, ειδική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντα τους. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και ως προς τον περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης.


Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – εγχειρίδιο αδειών προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

[12]

ε) (Άρθρο 182§4 του Ν. 3852/2010): Στα μέλη της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών της περιφέρειας, τα οποία έχουν την ιδιότητα της παραγράφου 1 χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια έως εξήντα (60) ημέρες το χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους.

 στ) Στους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων που έχουν την ιδιότητα της παραγράφου 1 χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής άδειας. Η ειδική άδεια των τριάντα (30) ή εξήντα (60) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με αίτηση του αιρετού και χορηγείται επιπλέον των ημερών απουσίας του άρθρου 183 του παρόντος. Το χρονικό διάστημα χρήσης της ειδικής άδειας θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας. ζ) (Άρθρο 183§1 του Ν. 3852/2010). Οι περιφερειακοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους για δύο (2) ημέρες περιλαμβανομένης της ημέρας της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι που κατοικούν και εργάζονται σε νησί έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους μία (1) ημέρα επιπλέον των ανωτέρω.

 1. Άδειες σπουδαστών Σχολής Εθνικής Ασφάλειας(Άρθρο 32 του Π.Δ. 380/1996): Στους σπουδαστές χορηγούνται, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του προηγούμενου άρθρου, οι εξής άδειες:

α. Εορτών Χριστουγέννων, από τη λήξη των μαθημάτων της 22ης Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου.

β. Εορτών Πάσχα, από τη λήξη των μαθημάτων της Μ. Τετάρτης μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

γ. Κανονική ή βραχεία άδεια, εφόσον συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι, μέχρι 10 ημέρες συνολικά. Η άδεια αυτή αφαιρείται από τη δικαιούμενη κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος κανονική ή βραχεία. Η βραχεία δεν χορηγείται στους πολιτικούς υπαλλήλους.

δ. Ολιγόωρη άδεια απουσίας από την εκπαίδευση μέχρι τρεις ώρες εβδομαδιαίως, σε περίπτωση έκτακτης προσωπικής ή οικογενειακής ανάγκης. Η άδεια αυτή δεν λογίζεται ως χρόνος απουσίας από την εκπαίδευση και χορηγείται από τον Υποδιοικητή της Σχολής.

 1. Άδειες σπουδαστών Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης ή Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. – Τ.Ε.Μ.Α.(Άρθρο 56 του Π.Δ. 190/1996 ):
 2. Στους σπουδαστές των Τμημάτων Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών, Ανθυπαστυνόμων και Τμήματος Ξένων Γλωσσών χορηγούνται, οι εξής άδειες:

α. Εορτών Χριστουγέννων Νέου Έτους Πάσχα, η διάρκεια των οποίων ορίζεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τη σύνταξη του προγράμματος.

β. Κανονική ή βραχεία άδεια, εφόσον συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι, μέχρι 10 ημερών συνολικά στους σπουδαστές του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών, Ανθυπαστυνόμων και Ξένων


Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – εγχειρίδιο αδειών προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

[13]

Γλωσσών και μέχρι τριών (3) ημερών στους σπουδαστές των άλλων Τμημάτων Μετεκπαίδευσης για ειδίκευση ή επιμόρφωση. Η άδεια αυτή αφαιρείται από τη δικαιούμενη κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος κανονική ή βραχεία. Η βραχεία άδεια δεν χορηγείται στο πολιτικό προσωπικό.

γ. Ειδική άδεια εξετάσεων ή άλλες άδειες ειδικών περιπτώσεων, που προβλέπονται από τον κανονισμό αδειών.

δ. Ολιγόωρη άδεια απουσίας από την εκπαίδευση μέχρι τρεις ώρες εβδομαδιαίως, σε περίπτωση έκτακτης προσωπικής ή οικογενειακής ανάγκης. Η άδεια αυτή δεν λογίζεται ως χρόνος απουσίας από την εκπαίδευση.

 1. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από το Διοικητή του οικείου Τμήματος Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.
 2. Φοιτητική/Ειδική άδεια εξετάσεων(Άρθρο 5 του Ν. 4210/2013 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 35 του Ν. 4590/2019) : Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο (2) ημερών».

Περιορισμός και ανάκληση αδειών : 

 1. Ο .Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, σε περιπτώσεις όλως εξαιρετικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και για όσο χρόνο διαρκούν οι ανάγκες αυτές, μπορεί, με πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, να αναστέλλει το χορήγηση των αδειών να περιορίζει τη διάρκεια αυτών ή να ανακαλεί, τις άδειες που έχουν χορηγηθεί.
 2. Δεν χορηγούνται άδειες, εκτός των αναρρωτικών, των αδειών κύησης και λοχείας και των ειδικών αδειών εξετάσεων, κατά την περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών και για όσο χρόνο ορίζεται από την Εκλογική Νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή οι άδειες που διανύονται, εκτός των αναρρωτικών, αδειών κύησης και λοχείας, εκπαιδευτικών για την αλλοδαπή και ειδικών αδειών εξετάσεων, ανακαλούνται αυτεπάγγελτα και οι αδειούχοι υποχρεούνται να επανέλθουν, χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην Υπηρεσία τους.

Σ’ εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα της προεκλογικής περιόδου άδεια από τον Αρχηγό του Σώματος, εκτός αν το θέμα αυτό ρυθμίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.

 1. Όλες οι χορηγούμενες άδειες καταχωρούνται στα ατομικά βιβλιάρια του Προσωπικού, πλην των κανονικών με πλήρεις αποδοχές και των βραχειών.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – εγχειρίδιο αδειών προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

[14]

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Με το Προεδρικό Διάταγμα 104/2021 ρυθμίζονται οι άδειες που δικαιούται το προσωπικό των Συνοριακών Φυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας που υπάγεται στο καθεστώς ορισμένου χρόνου ως εξής :

 Άρθρο 3 

Άδειες Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου

 1. Οι Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου λαμβάνουν τις άδειες που λαμβάνει και το ένστολο αστυνομικό προσωπικό, εκτός από τις παρακάτω άδειες:

α. άδεια για εργασία σε διεθνή ή ευρωπαϊκό οργανισμό , όπως προβλέπεται στο άρθρο 48 του ν. 4249/2014 (Α ́73),

β. εκπαιδευτική άδεια για την ημεδαπή και αλλοδαπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του π.δ. 27/1986 (Α ́11),

γ. άδεια χωρίς αποδοχές, όταν είναι σύζυγοι μονίμων αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι υπηρετούν στο εξωτερικό, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 10 του π.δ. 27/1986 και

δ. μετασχολική άδεια μετά το πέρας του θεωρητικού και πρακτικού μέρους της εκπαίδευσης .

 1. α. Οι άδειες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στα οικεία κέντρα εκπαίδευσης καθορίζονται από το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

β. Στους γονείς Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου χορηγούνται οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 (Α ́26) διευκολύνσεις και άδειες με αποδοχές για ανατροφή τέκνου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007. Ειδικά ο γονέας Συνοριακός Φύλακας Ορισμένου Χρόνου, ο οποίος κατά την πρόσληψή του έχει τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών, δικαιούται να λάβει συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου, η διάρκεια της οποίας υπολογίζεται με βάση το εφαρμοζόμενο μειωμένο ωράριο και το άθροισμα των ωρών εργασίας που απομένουν από την ημερομηνία της πρόσληψής του μέχρι της συμπλήρωση του τετάρτου έτους της ηλικίας του τέκνου του. Η άδεια ανατροφής τέκνου χορηγείται κατά τη διάρκεια της ετήσιας θητείας του γονέα Συνοριακού Φύλακα Ορισμένου Χρόνου και δεν επιτρέπεται η συνέχιση της άδειας πέραν της λήξης της θητείας του. Σε περίπτωση ανανέωσης της θητείας τους, κατ’ εξαίρεση δύνανται να λάβουν το υπόλοιπο της άδειας για ανατροφή τέκνου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της, ανάλογα με τον χρόνο θητείας τους. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται και η διάρκεια της συνεχόμενης άδειας ανατροφής τέκνου που δύναται να λάβει ο Συνοριακός Φύλακας Ορισμένου Χρόνου, ο οποίος υιοθετεί τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.


Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – εγχειρίδιο αδειών προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

[15]

 1. Οι άδειες λαμβάνονται εντός της ετήσιας θητείας των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου και διανύονται υποχρεωτικά μέχρι την ολοκλήρωσή της, πλην της άδειας της περ. β ́ της παρ. 2. Η κανονική άδεια χορηγείται υποχρεωτικά εντός της ετήσιας θητείας, ακόμα και αν δεν την αιτηθούν. 
 2. Οι επανερχόμενοι από αργία με πρόσκαιρη παύση ή αργία με απόλυση δεν δικαιούνται κανονική άδεια για τον υπολειπόμενο χρόνο της ετήσιας θητείας τους, από την ημερομηνία που επανήλθαν στην κατάσταση της ενέργειας, εφόσον απουσίασαν κατά την ετήσια θητεία τους πέραν του διμήνου.
 3. Από κάθε Υπηρεσία μπορούν να βρίσκονται σε κανονική άδεια, από την παρούσα δύναμη ταυτόχρονα το 1/4 των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου.

Άρθρο 7

Μεταβατικές διατάξεις 

Οι Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου, των οποίων η πρώτη θητεία έληξε και ακολούθως ανανεώθηκε χωρίς να λάβουν κανονική άδεια κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας τους, δικαιούνται να λάβουν, εκτός από τις άδειες που θα λάβουν κατά τη δεύτερη θητεία τους, επιπλέον δέκα (10) ημέρες κανονικής άδειας άνευ ημερών πορείας, μη εφαρμοζομένων σε αυτούς των παρ. 2 και 4 του άρθρου 2 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 16 του π.δ. 27/1986 (Α ́ 11).

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με το ενδιαφέρον κάθε συναδέλφου και συναδέλφισσας, μπορεί να ανατρέχει στην ισχύουσα νομοθεσία, η οποία περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου στη διεύθυνση www.et.gr, όπου στην περιγραφή «νόμοι και διατάγματα» θέτει τον αριθμό του νόμου ή του Π. Δ/τος για αναζήτηση και έτσι μπορεί να αντλεί περισσότερες πληροφορίες, ως ακολούθως:


Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – εγχειρίδιο αδειών προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

[16]

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α     Π Η Γ Ω Ν

Νομοθεσία για άδειες αστυνομικού προσωπικού (με σειρά εγγραφής από το πιο πρόσφατο προς το παλαιότερο διάταγμα)

Π.Δ. 104/2021 – ΦΕΚ 256/Α/31-12-2021

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

 

Ν.4590/2019 – ΦΕΚ 17/Α/ 07.02.2019 στις 07.02.2019

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.), ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 27/2019 – ΦΕΚ 46/Α/12.03.2019 στις 12.03.2019

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 6/2018 – ΦΕΚ 11/Α/25.01.2018 στις 25.01.2018

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

 

Ν.4472/2017 – ΦΕΚ 74/Α/19.05.2017 στις 19.05.2017

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4387/2016, ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2018-2021 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 75/2016 – ΦΕΚ 138/Α/01.08.2016 στις 01.08.2016

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

Προεδρικό Διάταγμα 169/2014 – ΦΕΚ 255/Α/5-12-2014

Ρύθμιση θεμάτων αδειών αστυνομικού προσωπικού, κατά τροποποίηση τον Π. δ/τος 27/1986 (Α’ 11).


Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – εγχειρίδιο αδειών προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

[17]

Ν.4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α/24.03.2014 στις 24.03.2014

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

 

Ν.4210/2013 ΦΕΚ 254/Α /21.11.2013 στις 21.11.2013

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Ν.4071/2012 – ΦΕΚ 85/Α /11.04.2012 στις 11.04.2012

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 138/2011 – ΦΕΚ Α΄ 272/31-12-2011

Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 27/1986 (Α 11). Ν.4018/2011 – ΦΕΚ 215/Α / 30.09.2011 στις 03.10.2011 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

 

Ν.3918/2011- ΦΕΚ/Α/2-3-2011

Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.

 

Προεδρικό Διάταγμα 70/2011- ΦΕΚ Α-169/04-8-2011

Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 27/1986 (Α- 11).

 

Ν.3852/2010 – ΦΕΚ/Α/7-6-2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.


Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – εγχειρίδιο αδειών προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

[18]

Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ.20561/2007 – ΦΕΚ 1613/Β/17-8-2007

Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους.

 

Ν.3528/2007 – ΦΕΚ/Α/9-2-2007

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων

Ν.Π.Δ.Δ. Προεδρικό Διάταγμα 13/2007 – ΦΕΚ9/Α/19-1-2007

Ρύθμιση θεμάτων αδειών αστυνομικού προσωπικού, κατά τροποποίηση του π. δ/τος 27/1986 (Α΄ 11).

 

Προεδρικό Διάταγμα 310/2001 – ΦΕΚ 209/Α/21-9-2001

Ρύθμιση θεμάτων αδειών Αστυνομικού Προσωπικού κατά τροποποίηση του Π.Δ.27/1986 Α-11.

Προεδρικό Διάταγμα 24/2001 – ΦΕΚ 21/Α/7-2-2001

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 27/1986 (Α’ 11).

 

Προεδρικό Διάταγμα 66/2000 – ΦΕΚ 57/Α/9-3-2000

Ρύθμιση Θεμάτων αδειών Αστυνομικού Προσωπικού κατά τροποποίηση του Π.Δ. 27/1986 Α11.

 

Ν.2683/1999 – ΦΕΚ 19/Α/9-2-1999

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Διοικητικών Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις.

 

Προεδρικό Διάταγμα 339/1997 – ΦΕΚ 231/Α/20-11-1997

Ρύθμιση θεμάτων αδειών αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση του Π.Δ. 27/1986.

 

Προεδρικό Διάταγμα 380/1996 – ΦΕΚ 251/Α/04.11.1996

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – εγχειρίδιο αδειών προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

[19]

 

Προεδρικό Διάταγμα 190/1996 – ΦΕΚ 153/Α/ 09.07.1996

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Προεδρικό Διάταγμα 352/1995 – ΦΕΚ 187/Α/ 08.09.1995

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ.

Προεδρικό Διάταγμα 16/1995 – ΦΕΚ 7/Α/25.01.1995

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.584/1985 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Α 204).

 

Προεδρικό Διάταγμα 12/1994 – ΦΕΚ 10/Α/8-2-1994

Ρύθμιση θεμάτων αδειών και εκπαίδευσης του Αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

 

Προεδρικό Διάταγμα 202/1989 – ΦΕΚ 97/Α/17-4-1989

Ρύθμιση θεμάτων του αστυνομικού και άλλου προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

 

Προεδρικό Διάταγμα 27/1986 – ΦΕΚ 11/Α/10-2-1986

Άδειες Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης.

 

Προεδρικό Διάταγμα 584/1985- ΦΕΚ 204-Α/8-12-1985

Οργάνωση και λειτουργία της υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

Ν.1264/1982- ΦΕΚ 79/Α/1-7-1982

Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων.


 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων – εγχειρίδιο αδειών προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

[20]

Scroll to Top