Διαβούλευση νέου σχεδίου νόμου ασφαλιστικής μεταρρύθμισης –  εκτιμήσεις,  παραδείγματα

                                                                                                              Γραμματεία ασφαλιστικών                                           Θεσσαλονίκη  7 Φεβρουαρίου 2020

                                                                                                              συνταξιοδοτικών θεμάτων ΠΟΣΥΦΥ

                                                                                                             αρμ. Παπαγιάννης Νίκος                                                   ΠΡΟΣ:     

                                                                                                             Αριθμ. Πρωτ   13 /2020                                               Ενώσεις / μέλη μας

Διαβούλευση νέου σχεδίου νόμου ασφαλιστικής μεταρρύθμισης –  εκτιμήσεις,  παραδείγματα

Από 24 Ιανουαρίου 2020 έως και σήμερα τέθηκε σε διαβούλευση σχετικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών ασφαλιστικών υποθέσεων υπό τον τίτλο «ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός  εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης (e –ΕΦΚΑ). Πιο συγκεκριμένα προτείνονται αλλαγές στο ν.4387/2016 και ειδικότερα μεταξύ άλλων μεταβολές στους πίνακες των ποσοστών αναπλήρωσης.

Ως Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. ήδη μελετάμε το νέο σχέδιο νόμου σε όλα τα επίπεδα προσπαθώντας να διαμορφώσουμε πριν την ψήφισή του πλήρη εικόνα. Οι μεταβολές είναι δυνατόν να επηρεάσουν διαφορετικά κάθε κατηγορία προσωπικού ανάλογα με το ασφαλιστικό ιστορικό του καθενός. Εκπροσωπώντας όμως το σύνολο των μελών μας και την κατηγορία μας, είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε σήμερα σε γενικότερο πλαίσιο σε συνδυασμό με τις μεταβολές των ποσοστών αναπλήρωσης που προτείνονται.

Ειδικότερα,  μετά από εκτίμηση των στοιχείων που γνωρίζουμε, πρέπει να σημειωθεί ότι η κύρια και ουσιαστική αλλαγή είναι η μεταβολή του ποσοστού αναπλήρωσης βάση του οποίου υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη, ανάλογα με τα συντάξιμα έτη, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Η σύνταξη αποτελείται πλέον από δύο μέρη, την Εθνική και την Ανταποδοτική. Η Εθνική είναι για όλους (με 20 συντάξιμα έτη) το ποσό των 384 €. Η Ανταποδοτική προκύπτει από το γινόμενο του ποσοστού αναπλήρωσης επί το μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών όλου του εργασιακού βίου του καθενός. Λόγω μη ύπαρξης μηχανογράφησης και απαιτούμενων στοιχείων πριν το έτος 2002, ο μέσος όρος των συντάξιμων αποδοχών υπολογίζεται από το έτος 2002 και εντεύθεν.

Αυτό που παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα είναι ότι ο Συνολικός Συντελεστής Αναπλήρωσης παραμένει ίδιος μέχρι τα 29 συντάξιμα έτη, άρα ίδιο ποσό ανταποδοτικής σύνταξης και τροποποιείται απ’ εκεί και μετά, με ανάλογη τροποποίηση της ανταποδοτικής σύνταξης και κατ’ επέκταση της συνολικής.

Από τα 30 μέχρι τα 40 συντάξιμα έτη έχουμε σταδιακή αύξηση που φτάνει στο +8,28%, άρα αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης και κατ’ επέκταση της συνολικής, από τα 40 μέχρι τα 45 συντάξιμα έτη έχουμε σταδιακή μείωση της αύξησης που καταλήγει τελικά στο +0,78% και από τα 45 συντάξιμα έτη και μετά έχουμε μείωση του Συνολικού Συντελεστή Αναπλήρωσης, σε σχέση με τον σημερινό, άρα μείωση της ανταποδοτικής σύνταξης και κατ’ επέκταση της συνολικής.

Για περαιτέρω κατανόηση παρατίθενται τα εξής παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο  Ασφαλισμένος με 30 συντάξιμα έτη και Μ.Ο. συντάξιμων αποδοχών από το 2002 μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησής του 1.600 €. Εθνική Σύνταξη 384,00 €.

Με τα ισχύοντα σήμερα έχει συντελεστή αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης 26,37%. Άρα ανταποδοτική σύνταξη 421,92 € και συνολική σύνταξη 805,92 €. Με το νέο νόμο θα έχει συντελεστή αναπλήρωσης 27,14%. Άρα ανταποδοτική σύνταξη 434,24 € και συνολική 818,24 €.             Αύξηση 12,32 €

Παράδειγμα 2ο  Ασφαλισμένος με 35 συντάξιμα έτη και Μ.Ο. συντάξιμων αποδοχών από το 2002 μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησής του 1.700 €. Εθνική Σύνταξη 384,00 €.

Με τα ισχύοντα σήμερα έχει συντελεστή αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης 33,81%. Άρα ανταποδοτική σύνταξη 574,77 € και συνολική σύνταξη 958,77 €. Με το νέο νόμο θα έχει συντελεστή αναπλήρωσης 38,08%. Άρα ανταποδοτική σύνταξη 647,36 € και συνολική 1.031,36 €.          Αύξηση 72,59 €

Παράδειγμα 3ο  Ασφαλισμένος με 40 συντάξιμα έτη και Μ.Ο. συντάξιμων αποδοχών από το 2002 μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησής του 1.700 €. Εθνική Σύνταξη 384,00 €.

Με τα ισχύοντα σήμερα έχει συντελεστή αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης 42,50%. Άρα ανταποδοτική σύνταξη 722,50 € και συνολική σύνταξη 1.106,50 €. Με το νέο νόμο θα έχει συντελεστή αναπλήρωσης 50,78%. Άρα ανταποδοτική σύνταξη 863,26 € και συνολική 1.247,26 €.          Αύξηση 140,76 €

Παράδειγμα 4ο  Ασφαλισμένος με 45 συντάξιμα έτη και Μ.Ο. συντάξιμων αποδοχών από το 2002 μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησής του 1.800 €. Εθνική Σύνταξη 384,00 €.

Με τα ισχύοντα σήμερα έχει συντελεστή αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης 52,50%. Άρα ανταποδοτική σύνταξη 945,00 € και συνολική σύνταξη 1.329,00 €. Με το νέο νόμο θα έχει συντελεστή αναπλήρωσης 53,28%. Άρα ανταποδοτική σύνταξη 959,04 € και συνολική 1.343,04 €.          Αύξηση 14,04 €.

Ως Ομοσπονδία, μετά το πέρας της διαβούλευσης και των ειδικότερων θεμάτων που επεξεργαζόμαστε, θα ενημερώσουμε άμεσα τα μέλη μας  για την γενικότερη εκτίμηση του νέου ασφαλιστικού πλαισίου.

Παπαγιάννης Νικόλοας

Γραμματεία Ασφαλιστικών & Συνταξιοδοτικών

Θεμάτων Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

Scroll to Top