ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Παραθέτουμε το κατατοπιστικότατο ενημερωτικό δελτίο της Ενωσης Αττικής σχετικά με την Εισφορά Αλληλεγγύης ως ακολούθως:


ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ

ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π. Ράλλη 24 Ταύρος    

Τηλ.: 2107489705

Fax.: 2107489706

Web site: www.esfna.gr

Email: esfna@in.gr

Αρ.Πρωτ.:43/2014

 

ΑΘΗΝΑ, 03/01/2014

 

Προς: ΑΠΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

                               Κοιν: Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

<<ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ>>

 

Σχετικά με  ερωτήματα που τέθηκαν από μέλη μας περί της  αναζήτησης –επιστροφής   του σχετικού ποσού για «εισφορά αλληλεγγύης» από το έτος 2010  μέχρι και σήμερα,  σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

.-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄) επιβλήθηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011 – 2015.

.- Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Το τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.

.- Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζεται ως εξής: α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) επί ολόκληρου του ποσού. β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού. γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) επί ολόκληρου του ποσού. δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού. Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς να μην υπολείπεται του καθαρού εισοδήματος που απομένει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία υπολογίστηκε με την εφαρμογή του αμέσως προηγούμενου συντελεστή.

.-α) Η εισφορά του παρόντος βεβαιώνεται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας
κληρονομιάς με βάση τους τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε.. β) Για τον υπολογισμό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο. γ) Η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

Κατά της ως άνω διάταξης έχουν γίνει προσφυγές  στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να κηρυχθεί αντισυνταγματική η διάταξη (μεταξύ αυτών και  από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας), πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευθεί  σχετική Απόφαση.

Το όλο ζήτημα της τυχόν δικαστικής διεκδίκησης και επιστροφής των παρακρατηθέντων χρηματικών ποσών για την αιτία αυτή (ειδική εισφορά αλληλεγγύης του αρ 29 του ν3986/2011)  το παρακολουθούμε σε συνεργασία με το νομικό μας σύμβουλο και σε θετική εξέλιξη της νομολογίας θα σας ενημερώσουμε για την ακολουθούμενη οικονομικότερη  διαδικασία (ενδοδιοικητική και δικαστική).

Σημειωτέον ότι, για το αντίστοιχο τέλος επιτηδεύματος των ελευθέρων επαγγελματιών έχει εκδοθεί απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ η 2527/2013 με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακύρωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κατά το μέρος που αφορά την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος και  ορίζει ότι είναι συνταγματική η παρακράτηση, δηλαδή δικαιώνει τη Πολιτεία. Οπότε όπως γίνεται αντιληπτό στη σημερινή οικονομική και νομολογιακή συγκυρία οι ελπίδες για δικαστική δικαίωση είναι ελάχιστες.

                                                O Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας

                                             ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ Θωμάς                                   ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ Βασίλειος

 

Scroll to Top