Ενωση Αττικής: ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

""

Αρ.Πρωτ.: 18 /2016                                     ΑΘΗΝΑ, 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Προς: ΑΠΑΝΤΑ ΜΕΛΗ Ε.Σ.Φ.Ν.Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Ύστερα από την εκπεφρασμένη πλέον ΑΠΡΟΘΥΜΙΑ της κυβέρνησης να υλοποιήσει πλήρως το διατακτικό των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ (2194 και 2195/2014 και 1125-1128/2016), με τις οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών (και) των αστυνομικών από 1-8-2012, που εκδηλώθηκε με την δημοσίευση του Ν.4307/2014,   επιθυμούμε να ενημερώσουμε  τα μέλη μας  για τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης  καταβολής  της διαφοράς των αποδοχών που δεν  μας  έχουν επιστραφεί   από το Δημόσιο.

Ειδικότερα, για όσους αστυνομικούς – μέλη του Σωματείου μας  οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν δικαστικά την αναδρομική καταβολή της διαφοράς  των αποδοχών που προκύπτουν για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και την ημεροχρονολογία  κατάθεσης της αγωγής λαμβανομένων υπόψη των μισθολογικών/βαθμολογικών προαγωγών οι οποίες ξεπάγωσαν μετά την ισχύ του ν4093/2012, δύνανται να αναθέσουν στο γραφείο του νομικού συμβούλου μας  τη σχετική διεκδίκηση έχοντας υπόψη τα ακόλουθα:

1.- Αντικείμενο της δικαστικής διεκδίκησης, αποτελεί η διαφορά των αποδοχών που ο κάθε δικαιούχος έχει  λάβει από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4307/2014 και των αποδοχών που ελάμβανε στις 31-7-2012 (πριν την ισχύ του ν4093/2012) και αφορά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 μέχρι και την ημεροχρονολογία κατάθεσης της αγωγής. Για τον υπολογισμό της ως άνω διαφοράς θα ληφθούν υπόψη και οι τυχόν μισθολογικές ή βαθμολογικές προαγωγές που έλαβαν ή δικαιούνται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι μετά την ισχύ του ν4093/2012 (και το ξεπάγωμα των εν λόγω προαγωγών).

2.- Από το γραφείο του νομικού συμβούλου μας  θα κατατεθούν  ομαδικές αγωγές (σε κάθε  δικόγραφο θα σωρευθούν 50 ενάγοντες)   ενώπιον του αρμοδίου  Διοικητικού Πρωτοδικείου.

3.-  Ως γνωστό, με πρωτοβουλία μας  και σχετική εντολή προς το γραφείο του νομικού συμβούλου μας , καταθέσαμε  εγκαίρως για όλα τα μέλη του Σωματείου  μας ,  διακοπτικό αίτημα των αξιώσεών μας  ενώπιον του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οπότε ζήτημα παραγραφής των γεγενημένων  αξιώσεών μας  για το προηγούμενο διάστημα  δεν υφίσταται  μέχρι και της κατάθεσης των σχετικών αγωγών. Περαιτέρω,  δεδομένης της δυσχέρειας του υπολογισμού των αναδρομικών, το ύψος των οποίων διαφέρει ανά ενάγοντα, οι αγωγές θα κατατεθούν σταδιακά, το συντομότερο δυνατό και με τη σειρά κατά την οποία θα λαμβάνονται τα αναγκαία δικαιολογητικά ώστε η κατάθεση να ολοκληρωθεί έως 31-1-2017.

4.-Απαραίτητα δικαιολογητικά:

–    Συμπλήρωση της επισυναπτόμενης κάρτας με τα ατομικά στοιχεία εκάστου ενάγοντος.

– Υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής (εις διπλούν).

–  Σύμβαση δικηγορικής εντολής-εργολαβικό δίκης   (εις διπλούν και  συμπληρωμένες), χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής.

5.- Οικονομικές υποχρεώσεις /κάλυψη δικαστικών εξόδων:

Κάθε συμμετέχων (ως ενάγων) υποχρεούται να καταβάλει για τα έξοδα σύνταξης, κατάθεσης και εκδίκασης των αγωγών σε πρώτο βαθμό το ποσό των 18€ συν ΦΠΑ.

Ως   αμοιβή του εντολοδόχου δικηγόρου και των συνεργατών του   που αναλαμβάνουν τον ως άνω δικαστικό αγώνα, ορίζεται ποσοστό  δύο (2%) τοις  εκατό  επί  του  επιδικασθησομένου και οπωσδήποτε εισπραχθησομένου ποσού  (κεφάλαιο και τόκοι πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ) σε  περίπτωση  επιτυχούς έκβασης  της  υπόθεσης.

Η αμοιβή αυτή οφείλεται και σε περίπτωση εξώδικης ή συμβιβαστικής επίλυσης  της  ως άνω  διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας ο εντολέας δεν οφείλει καμία απολύτως αμοιβή.

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μπορούν να απευθύνονται στα μέλη του ΔΣ για  καθοδηγηση και περαιτέρω ενημέρωση .

Scroll to Top